Lialis Algemene Voorwaarden

 

Sectie 1. Algemene bepalingen

Artikel 1 Toepasselijkheid LIALIS Voorwaarden

1.1 Deze Voorwaarden van LIALIS (hierna ook: deze algemene voorwaarden) zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarvoor LIALIS (hierna ook: leverancier) goederen en/of diensten, van welke aard en onder welke naam dan ook, aan opdrachtgever levert.

1.2 Van deze algemene voorwaarden kan slechts worden afgeweken of aangevuld, indien partijen dit schriftelijk zijn overeengekomen.

1.3 De toepasselijkheid van enige inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

1.4 Indien en voor zover leverancier producten of diensten van derden aan opdrachtgever ter beschikking stelt of toegang verleent tot deze producten of diensten, zijn de voorwaarden van de betreffende derden van toepassing op deze producten of diensten in de relatie tussen leverancier en opdrachtgever en treden zij in de plaats van de bepalingen in deze algemene voorwaarden die afwijken van die derdenvoorwaarden,  mits Opdrachtgever door Leverancier is geïnformeerd over de toepasselijkheid van de (licentie- of verkoop)voorwaarden van die derden en Opdrachtgever in redelijkheid in de gelegenheid is gesteld kennis te nemen van die voorwaarden. In afwijking van de vorige volzin kan opdrachtgever zich niet beroepen op een tekortkoming van leverancier in de nakoming van voornoemde verplichting indien opdrachtgever partij is als bedoeld in artikel 6:235 lid 1 of lid 3 BW.

1.5 Indien en voor zover de hiervoor bedoelde voorwaarden van derden in de relatie tussen opdrachtgever en leverancier niet van toepassing blijken te zijn of om welke reden dan ook niet van toepassing worden verklaard, zijn deze algemene voorwaarden onverkort van toepassing.

1.6 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig mocht zijn of vernietigd zou worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing en van kracht. Leverancier en opdrachtgever treden in dat geval in overleg om nieuwe bepalingen te treffen die zoveel mogelijk dezelfde strekking hebben en die in de plaats komen van nietige of vernietigde bepalingen.

1.7 Onverminderd het bepaalde in artikel 1.4 prevaleren de bepalingen van deze algemene voorwaarden indien er een tegenstrijdigheid zou ontstaan over een van de door partijen gemaakte afspraken, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk van deze voorwaarden zijn afgeweken, onder verwijzing naar deze voorwaarden. In geval van strijdigheid tussen de bepalingen van verschillende artikelen van deze algemene voorwaarden, zijn de bepalingen van een eerder artikel van toepassing, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.

 

Artikel 2 Aanbiedingen

2.1 Alle aanbiedingen en andere communicatiemiddelen van leverancier zijn vrijblijvend, tenzij leverancier schriftelijk anders aangeeft. Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens opdrachtgever aan leverancier verstrekte informatie, behoudens kennelijke typefouten, waarop leverancier haar aanbod heeft gebaseerd.

 

Artikel 3 Prijs en betaling

3.1 Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere door de overheid opgelegde product- of dienstgebonden heffingen. Alle door de leverancier opgegeven prijzen zijn in euro’s en de klant dient in euro’s te betalen.

3.2 Opdrachtgever kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan enige door leverancier verstrekte kostenraming of begroting, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen. Een door opdrachtgever gecommuniceerde begroting geldt slechts als een door partijen overeengekomen (vaste) prijs indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.

3.3 Indien uit de overeenkomst blijkt dat opdrachtgever uit meerdere natuurlijke personen en/of rechtspersonen bestaat, is ieder van deze personen jegens leverancier hoofdelijk aansprakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst.

3.4 Ten aanzien van de door leverancier verrichte werkzaamheden en de door opdrachtgever daarvoor verschuldigde bedragen levert de informatie in de administratie van leverancier volledig bewijs, onverminderd het recht van opdrachtgever om tegenbewijs te leveren.

3.5 Indien op opdrachtgever een periodieke betalingsverplichting rust, kan leverancier de geldende prijzen en tarieven binnen de in de overeenkomst gestelde termijn schriftelijk en overeenkomstig de index of enig ander in de overeenkomst opgenomen criterium aanpassen. Indien de overeenkomst niet uitdrukkelijk voorziet in de mogelijkheid om de prijzen of tarieven aan te passen, kan leverancier de toepasselijke prijzen en tarieven schriftelijk aanpassen met inachtneming van een termijn van tenminste drie maanden. Indien opdrachtgever in het laatste geval de prijsaanpassing niet wenst te accepteren, is opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst te beëindigen door middel van een schriftelijke opzegging, binnen dertig dagen na de kennisgeving van de aanpassing en met ingang van de datum waarop de nieuwe prijzen en/of tarieven zouden ingaan.

3.6 Partijen leggen in hun overeenkomst vast op welke datum of data leverancier het honorarium voor de met opdrachtgever overeengekomen werkzaamheden factureert. Eventueel verschuldigde bedragen worden door opdrachtgever voldaan overeenkomstig de overeengekomen of op de factuur vermelde betalingstermijnen. Opdrachtgever is niet gerechtigd betalingen op te schorten, noch verschuldigde bedragen te verrekenen.

3.7 Indien opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet of niet tijdig betaalt, is de opdrachtgever over het openstaande bedrag de wettelijke rente voor commerciële overeenkomsten verschuldigd, zonder dat een aanmaning of ingebrekestelling is vereist. Indien opdrachtgever ook na aanmaning of ingebrekestelling in gebreke blijft in de betaling van het verschuldigde bedrag, kan leverancier de vordering ter incasso uit handen geven en is opdrachtgever gehouden tot betaling van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, met inbegrip van alle kosten die door externe deskundigen in rekening worden gebracht, hetgeen onverlet blijft de wettelijke en contractuele rechten van leverancier.

 

Artikel 4 Duur van de overeenkomst

4.1 Indien en voor zover de overeenkomst tussen partijen een duurovereenkomst is, wordt de overeenkomst aangegaan voor de door partijen overeengekomen termijn. Er geldt een termijn van één jaar als er geen specifieke termijn is afgesproken.

4.2 De duur van de overeenkomst voor bepaalde tijd wordt stilzwijgend verlengd, telkens met de oorspronkelijk overeengekomen periode met een maximum van één jaar, tenzij opdrachtgever of leverancier de overeenkomst dient op te zeggen door middel van een schriftelijke opzegging, met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden voorafgaand aan het einde van de betreffende termijn.

 

Artikel 5 Geheimhouding

5.1 Opdrachtgever en leverancier dragen zorg voor geheimhouding ten aanzien van alle van de wederpartij ontvangen informatie waarvan de ontvangende partij weet of redelijkerwijs behoort te weten dat deze vertrouwelijk is. Dit verbod geldt niet indien en voor zover de betreffende informatie aan een derde moet worden verstrekt ter uitvoering van een rechterlijke uitspraak, een wettelijk voorschrift, een wettelijk bevel van een overheidsinstantie of voor de goede uitvoering van de overeenkomst. De partij die de vertrouwelijke informatie ontvangt, mag deze alleen gebruiken voor het doel waarvoor deze is verstrekt. Informatie wordt in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd als deze door een van beide partijen als zodanig is aangewezen.

5.2 Opdrachtgever erkent dat door leverancier ter beschikking gestelde programmatuur steeds vertrouwelijk van aard is en dat deze programmatuur bedrijfsgeheimen bevat van leverancier en diens toeleveranciers of van de producent van de programmatuur.

 

Artikel 6 Privacy en gegevensverwerking

6.1 Indien dit naar het oordeel van leverancier relevant mocht zijn voor de uitvoering van de overeenkomst, informeert opdrachtgever leveranciers op verzoek van leverancier schriftelijk over de wijze waarop opdrachtgever zijn verplichtingen uit hoofde van de toepasselijke wet- en regelgeving met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens nakomt.

6.2 Opdrachtgever vrijwaart leverancier voor alle aanspraken van personen van wie persoonsgegevens worden of zijn verwerkt en waarvoor Opdrachtgever op grond van de wet verantwoordelijk is voor verwerking, tenzij opdrachtgever bewijst dat de feiten waarop een claim is gebaseerd aan leverancier zijn toe te rekenen.

6.3 Opdrachtgever is volledig verantwoordelijk voor de gegevens die hij verwerkt wanneer hij gebruik maakt van een door leverancier geleverde dienst. Opdrachtgever garandeert jegens leverancier dat de inhoud, het gebruik en/of de verwerking van de gegevens niet onrechtmatig zijn en geen inbreuk maken op rechten van derden. Opdrachtgever vrijwaart leverancier voor alle aanspraken van een derde, uit welke hoofde dan ook, in verband met deze gegevens of de uitvoering van de overeenkomst.

6.4 Indien opdrachtgever naar aanleiding van een verzoek of een rechtmatig uitgevaardigde opdracht van overheidsinstantie of in het kader van een wettelijke verplichting werkzaamheden verricht met betrekking tot gegevens van opdrachtgever, medewerkers van opdrachtgever of gebruikers, kunnen eventuele kosten die hiermee gemoeid zijn aan opdrachtgever in rekening worden gebracht.

6.5 Indien leverancier als verwerker werkzaamheden verricht ten behoeve van opdrachtgever als bedoeld in de wet- en regelgeving met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens, is tevens artikel 2 ‘Standaardbepalingen voor verwerkingen’ van toepassing.

 

Artikel 7 Beveiliging

7.1 Indien leverancier op grond van de overeenkomst verplicht is enige vorm van informatiebeveiliging te leveren, voldoet deze bescherming aan de specificaties inzake beveiliging die partijen schriftelijk zijn overeengekomen. Leverancier garandeert niet dat de verstrekte informatiebeveiliging onder alle omstandigheden effectief is. Indien de overeenkomst geen uitdrukkelijk omschreven beveiligingsmethode bevat, voldoen de geleverde beveiligingskenmerken aan een niveau dat niet onredelijk is gelet op de stand van de techniek, de uitvoeringskosten, de aard, omvang en context zoals bekend bij leverancier van de te beveiligen informatie, de doeleinden en het standaardgebruik van de producten en diensten van leverancier en de waarschijnlijkheid en ernst van voorzienbare risico’s.

7.2 De door of namens leverancier aan opdrachtgever verstrekte toegangs- of identificatiecodes en certificaten zijn vertrouwelijk en dienen door opdrachtgever als zodanig te worden behandeld en mogen uitsluitend aan bevoegd personeel in de eigen organisatie of onderneming van opdrachtgever kenbaar worden gemaakt. Leverancier is gerechtigd de toegangs- of identificatiecodes en certificaten te wijzigen. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het beheer van deze autorisaties en voor het verstrekken en naar behoren intrekken van toegangs- en identificatiecodes.

7.3 In het geval beveiligingskenmerken of het testen van beveiligingskenmerken betrekking hebben op programmatuur, hardware of infrastructuur die niet door leverancier aan cliënt is geleverd, staat cliënt ervoor in dat alle licenties of goedkeuringen zodanig zijn verkregen dat de uitvoering van dergelijke werkzaamheden ook daadwerkelijk is toegestaan. Leverancier is niet aansprakelijk voor enige schade veroorzaakt door of in verband met de uitvoering van deze werkzaamheden. Opdrachtgever vrijwaart leverancier voor alle aanspraken, uit welke hoofde dan ook, die voortvloeien uit het verrichten van deze werkzaamheden.

7.4 Leverancier is gerechtigd de beveiligingsmaatregelen van tijd tot tijd aan te passen indien dit als gevolg van een wijziging in de omstandigheden noodzakelijk mocht zijn.

7.5 Opdrachtgever beveiligt zijn systemen en infrastructuur adequaat en houdt deze adequaat beveiligd.

7.6 Leverancier kan opdrachtgever instructies geven over beveiligingsvoorzieningen die bedoeld zijn om incidenten, dan wel de gevolgen van incidenten, die van invloed kunnen zijn op de beveiliging, te voorkomen of te minimaliseren. Indien opdrachtgever de door leverancier of een bevoegde overheidsinstantie gegeven aanwijzingen niet of niet tijdig opvolgt, is leverancier niet aansprakelijk en vrijwaart opdrachtgever leverancier voor alle schade die daardoor mocht ontstaan.

7.7 Het is leverancier te allen tijde toegestaan technische en organisatorische voorzieningen te installeren ter beveiliging van apparatuur, databestanden, websites, ter beschikking gestelde programmatuur, programmatuur of andere werken waartoe cliënt direct of indirect toegang heeft gekregen, ook in verband met een in de inhoud overeengekomen beperking of de duur van het gebruiksrecht van deze zaken. Het is Opdrachtgever niet toegestaan dergelijke technische voorzieningen te (laten) verwijderen, te (laten) omzeilen.

 

Artikel 8 Eigendomsvoorbehoud, voorbehoud van rechten en opschorting

8.1 Alle aan opdrachtgever geleverde zaken blijven eigendom van leverancier totdat alle bedragen die opdrachtgever op grond van de door partijen gesloten overeenkomst aan leverancier verschuldigd is, volledig aan leverancier zijn voldaan. Een opdrachtgever die als wederverkoper optreedt, mag alle zaken die onder het eigendomsvoorbehoud van de leverancier vallen, verkopen en leveren voor zover dit in het kader van de normale bedrijfsvoering van opdrachtgever gebruikelijk is.

8.2 De goederenrechtelijke gevolgen van het eigendomsvoorbehoud ten aanzien van voor uitvoer bestemde goederen worden beheerst door het recht van de staat van bestemming, indien het desbetreffende recht bepalingen bevat die gunstiger zijn voor de leverancier.

8.3 In voorkomend geval worden rechten aan opdrachtgever toegekend of overgedragen onder de voorwaarde dat opdrachtgever alle uit hoofde van de overeenkomst verschuldigde bedragen heeft voldaan.

8.4 Leverancier mag alle in het kader van de overeenkomst ontvangen of tot stand gekomen informatie, bescheiden, programmatuur en/of databestanden, ondanks een bestaande verplichting tot afgifte of overdraagbaarheid, bewaren totdat opdrachtgever alle aan leverancier verschuldigde bedragen heeft voldaan.

 

Artikel 9 Risico-overdracht

9.1 Het risico van verlies, diefstal, verduistering of beschadiging van zaken, informatie (waaronder gebruikersnamen, codes en wachtwoorden), documenten, programmatuur of databestanden die in het kader van de uitvoering van de overeenkomst zijn aangemaakt voor, geleverd aan of gebruikt door opdrachtgever, gaan over op opdrachtgever op het moment dat deze feitelijk onder de controle van opdrachtgever of een hulppersoon van opdrachtgever worden geplaatst.

 

Artikel 10 Intellectuele eigendom

10.1 Alle rechten van intellectuele eigendom op de programmatuur, websites, databestanden, databanken, apparatuur, trainings-, test- en examenmaterialen, alsmede andere materialen zoals analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes, inclusief voorbereidende materialen voor deze materialen, die in het kader van de overeenkomst zijn ontwikkeld of aan opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld, berusten uitsluitend bij leverancier, diens licentiegevers of haar toeleveranciers. Aan Opdrachtgever komen uitsluitend de gebruiksrechten toe die zijn vastgelegd in deze algemene voorwaarden, in de door partijen schriftelijk gesloten overeenkomst en in de toepasselijke dwingendrechtelijke wettelijke bepalingen. Een aan opdrachtgever verleend gebruiksrecht is niet-exclusief, niet-overdraagbaar, niet verpandbaar en niet sublicentieerbaar.

10.2 Indien leverancier bereid is zich te verbinden tot overdracht van een intellectueel eigendomsrecht, kan deze verbintenis slechts uitdrukkelijk schriftelijk worden aangetast. Indien partijen schriftelijk overeenkomen dat een intellectueel eigendomsrecht met betrekking tot programmatuur, websites, databestanden, apparatuur, knowhow, of andere specifiek voor opdrachtgever ontwikkelde werken of materialen aan opdrachtgever wordt overgedragen, laat dit onverlet de rechten of gebruiks- en/of exploitatiemogelijkheden van leverancier, hetzij voor zichzelf, hetzij voor derden en zonder enige beperking,  de onderdelen, ontwerpen, algoritmen, documentatie, werken, protocollen, standaarden en dergelijke waarop de bedoelde ontwikkelingen zijn gebaseerd voor andere doeleinden. Leverancier is tevens gerechtigd om voor zichzelf of voor derden en zonder enige beperking gebruik te maken en/of te exploiteren van de algemene beginselen, ideeën en programmeertalen die als basis zijn gebruikt om enig werk voor andere doeleinden te creëren of te ontwikkelen. De overdracht van een recht van intellectuele eigendom laat onverlet het recht van leverancier om voor zichzelf of voor derden programmatuur -of onderdelen van programmatuur” die vergelijkbaar zijn met of afgeleid zijn van programmatuur – of onderdelen van programmatuur – die voor opdrachtgever zijn of worden ontwikkeld, verder te ontwikkelen.

10.3 Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding met betrekking tot het vertrouwelijke karakter van de programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of materialen of met betrekking tot auteursrechten, merken, handelsnamen of enig ander recht van intellectuele eigendom met betrekking tot de programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of materialen te (doen) verwijderen of wijzigen.

10.4 Leverancier vrijwaart opdrachtgever voor iedere aanspraak van een derde die gebaseerd is op de bewering dat door leverancier zelf ontwikkelde programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of andere materialen inbreuk maken op een intellectueel eigendomsrecht van die derde, mits opdrachtgever leverancier onverwijld schriftelijk informeert over het bestaan en de inhoud van de claim en de afwikkeling van de claim achterwege laat,  inclusief de in dit kader te treffen afspraken, geheel ter overmaat van leverancier. Daartoe verstrekt de cliënt aan leverancier de volmachten en informatie die nodig zijn en verleent hij de bijstand die de leverancier nodig heeft om zich tegen dergelijke aanspraken te verdedigen. Deze vrijwaringsplicht geldt niet indien de gestelde inbreuk betrekking heeft op (i) werken of materialen die door opdrachtgever aan leverancier ter beschikking zijn gesteld voor gebruik, wijziging, bewerking of onderhoud of (ii) wijzigingen die opdrachtgever zonder schriftelijke toestemming van leverancier heeft doorgevoerd of heeft laten doorvoeren in de programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of andere werken en materialen. Indien in rechte onherroepelijk komt vast te staan dat door leverancier zelf ontwikkelde programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of andere werken en materialen inbreuk maken op enig aan een derde toebehorend recht van intellectuele eigendom, of indien naar het oordeel van leverancier een gegronde kans bestaat dat een dergelijke inbreuk zich zal voordoen, draagt leverancier er zorg voor dat opdrachtgever, indien mogelijk, gebruik kan blijven maken,  of functionele equivalenten te gebruiken van de geleverde software, websites, databestanden, hardware of andere werken en materialen. Iedere andere of nadere verplichting van leverancier om opdrachtgever te vrijwaren van enige inbreuk op het intellectuele eigendomsrecht van een derde is uitgesloten.

10.5 Opdrachtgever garandeert dat geen rechten van derden zich verzetten tegen het ter beschikking stellen van apparatuur, programmatuur, voor websites bestemde materialen, databestanden en/of andere materialen, ontwerpen en/of andere werken aan leverancier ten behoeve van gebruik, onderhoud, bewerking, installatie of integratie; Deze garantie geldt ook voor het feit dat de opdrachtgever over de juiste vergunningen beschikt. Opdrachtgever vrijwaart leverancier voor iedere aanspraak van een derde die gebaseerd is op de bewering dat het ter beschikking stellen daarvan en/of het gebruik, het onderhoud, de verwerking, de installatie of de integratie inbreuk maakt op een recht van die derde.

10.6 Leverancier is nimmer verplicht tot het uitvoeren van dataconversie, tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk met opdrachtgever is overeengekomen.

10.7 Leverancier is gerechtigd in haar externe communicatie gebruik te maken van beeldmerk, logo of naam van opdrachtgever.

 

Artikel 11 Uitvoering van diensten

11.1 Leverancier verricht haar dienstverlening naar beste kunnen met zorg, in voorkomend geval overeenkomstig de met opdrachtgever schriftelijk overeengekomen afspraken en procedures. Alle door leverancier verrichte diensten worden verricht op basis van een inspanningsverplichting, tenzij en voor zover leverancier in de schriftelijke overeenkomst uitdrukkelijk een resultaat heeft toegezegd en het betreffende resultaat in de overeenkomst voldoende nauwkeurig is omschreven.

11.2 Leverancier is niet aansprakelijk voor enige geleden schade of kosten als gevolg van het gebruik of misbruik dat wordt gemaakt van toegangs- of identificatiecodes of certificaten of enig ander beveiligingsmiddel, tenzij het misbruik het directe gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van leverancier.

11.3 Indien de overeenkomst is aangegaan met het oog op uitvoering door één bepaalde persoon, is leverancier steeds gerechtigd deze persoon te vervangen door één of meer personen die dezelfde en/of vergelijkbare kwalificaties hebben.

11.4 Leverancier is niet verplicht bij de uitvoering van de diensten instructies van opdrachtgever op te volgen, in het bijzonder niet indien deze instructies de inhoud of omvang van de overeengekomen diensten wijzigen of aanvullen. Indien dergelijke instructies echter worden opgevolgd, worden de verrichte werkzaamheden in rekening gebracht tegen de geldende tarieven van de leverancier.

 

Artikel 12 Informatie- en bijstandsplicht

12.1 Partijen erkennen dat het welslagen van te verrichten activiteiten op het gebied van informatie- en communicatietechnologie afhankelijk is van een goede en tijdige samenwerking tussen partijen. Opdrachtgever verplicht zich steeds zijn volledige medewerking, binnen redelijke grenzen en binnen de gestelde termijn.

12.2 Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens opdrachtgever aan leverancier verstrekte gegevens, informatie, ontwerpen en specificaties. Indien de door opdrachtgever verstrekte gegevens, informatie, ontwerpen of specificaties voor leverancier kenbare onjuistheden bevatten, verzoekt leverancier opdrachtgever nadere informatie te verstrekken.

12.3 Opdrachtgever wijst ter wille van de continuïteit een contactpersoon of contactpersonen aan die in die hoedanigheid optreden voor de tijd dat leverancier haar diensten verricht. De contactpersonen van de opdrachtgever beschikken over de vereiste relevante ervaring, specifieke kennis van de materie en een goed begrip van de doelstellingen die de opdrachtgever wenst te bereiken.

12.4 Opdrachtgever draagt het risico van de keuze van de door leverancier te leveren goederen en/of diensten. Opdrachtgever betracht steeds de grootst mogelijke zorgvuldigheid om te waarborgen dat de eisen die aan de prestaties van leverancier worden gesteld, juist en volledig zijn. Afmetingen en gegevens verstrekt in tekeningen, afbeeldingen, catalogi, websites, offertes, reclamemateriaal, standaardisatiebladen en dergelijke binden leverancier niet, tenzij door leverancier uitdrukkelijk anders is aangegeven.

12.5 Indien opdrachtgever bij de uitvoering van de overeenkomst werknemers en/of hulppersonen inzet, dienen deze werknemers en hulppersonen over de vereiste kennis en ervaring te beschikken. Indien medewerkers van leverancier werkzaamheden verrichten bij opdrachtgever, draagt opdrachtgever zorg voor tijdige en kosteloze beschikbaarheid van de benodigde faciliteiten, zoals een werkruimte met computer- en netwerkfaciliteiten. Leverancier is niet aansprakelijk voor geleden schade of kosten als gevolg van transmissiefouten, storingen of het niet beschikbaar zijn van deze voorzieningen, tenzij opdrachtgever bewijst dat deze schade of deze kosten zijn veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van leverancier.

12.6 De werkruimte en faciliteiten dienen te voldoen aan alle wettelijke eisen. Opdrachtgever vrijwaart leverancier voor aanspraken van derden, waaronder werknemers van leverancier, die bij de uitvoering van de overeenkomst schade lijden veroorzaakt door handelen of nalaten van opdrachtgever of door onveilige situaties in de organisatie of onderneming van opdrachtgever. Voordat de uit te voeren werkzaamheden aanvangen, informeert opdrachtgever de door leverancier ingezette medewerkers over de bedrijfsregels, informatieregels en beveiligingsregels die gelden in de organisatie of onderneming van opdrachtgever.

12.7 Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het beheer, waaronder controles van de instellingen, en het gebruik van de door leverancier geleverde producten en/of geleverde diensten, en de wijze waarop de resultaten van de producten en diensten worden geïmplementeerd. Opdrachtgever is tevens verantwoordelijk voor het adequaat instrueren van gebruikers en voor het gebruik van de producten en diensten dat door gebruikers wordt gemaakt.

12.8 Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de hardware, infrastructuur en hulpprogrammatuur en draagt er zorg voor dat de (hulp)programmatuur voor de eigen hardware wordt geïnstalleerd, georganiseerd, geparametriseerd en afgesteld en dat waar nodig de gebruikte hardware, overige (hulp)programmatuur en de gebruikte besturingsomgeving worden aangepast en up-to-date worden gehouden, en dat de door opdrachtgever gewenste interoperabiliteit wordt beïnvloed.

 

Artikel 13 Project- en stuurgroepen

13.1 Indien beide partijen deelnemen aan een project of stuurgroep waarin een of meer van hun medewerkers zijn aangesteld, vindt de informatieverstrekking plaats op de wijze die voor dat project of die stuurgroep is afgesproken.

13.2 Besluiten genomen in een project of stuurgroep waarin beide partijen zitting hebben, binden leverancier slechts indien de besluiten zijn genomen in overeenstemming met hetgeen partijen ter zake schriftelijk zijn overeengekomen of, indien in dit kader geen schriftelijke afspraken zijn gemaakt, indien leverancier het betreffende besluit schriftelijk heeft aanvaard. Leverancier is nimmer gehouden een besluit te aanvaarden of uit te voeren indien het besluit naar zijn oordeel niet te verenigen is met de inhoud en/of deugdelijke uitvoering van de overeenkomst.

13.3 Opdrachtgever draagt er zorg voor dat de personen die hij heeft aangewezen om deel te nemen aan een project of stuurgroep, bevoegd zijn om besluiten te nemen die bindend zijn voor opdrachtgever.

 

Artikel 14 Voorwaarden en termijnen

14.1 Leverancier spant zich naar redelijkheid naar redelijkheid in om zoveel mogelijk te voldoen aan de door haar opgegeven of door partijen overeengekomen termijnen en/of leveringstermijnen en/of -data en leveringstermijnen, al dan niet termijnen en/of fatale data. De door leverancier opgegeven of door partijen overeengekomen tussentijdse data en leveringsdata gelden steeds als streefdata, binden leverancier niet en zijn steeds indicatief.

14.2 Bij dreigende overschrijding van een termijn of termijn overleggen leverancier en opdrachtgever in overleg over de gevolgen van overschrijding van de termijn in verband met de verdere planning.

14.3 In alle gevallen – dus ook indien partijen termijnen en strikte leveringstermijnen of -data en leveringsdata zijn overeengekomen – is leverancier slechts in verzuim wegens overschrijding van een termijn of termijn, nadat opdrachtgever leverancier schriftelijk in gebreke heeft gesteld en leverancier een redelijke termijn heeft gesteld om de tekortkoming in de nakoming van zijn verplichtingen te herstellen en deze redelijke termijn is verstreken. In de ingebrekestelling dient de tekortkoming van leverancier om aan haar verplichtingen te voldoen zo volledig en gedetailleerd mogelijk te worden omschreven, zodat leverancier in de gelegenheid wordt gesteld adequaat te reageren.

14.4 Indien is overeengekomen dat de in het kader van de overeenkomst te verrichten werkzaamheden in fasen dienen te worden verricht, is leverancier gerechtigd de aanvang van de werkzaamheden uit te stellen tot een volgende fase totdat opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

14.5 Leverancier is niet gebonden aan een datum of leverdatum of termijn of leveringstermijn, al dan niet termijnen en/of fatale data, indien partijen een aanpassing in de inhoud of omvang van de overeenkomst (meerwerk, een wijziging van specificaties etc.) of een wijziging van de aanpak met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst zijn overeengekomen,  of indien opdrachtgever zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst meerwerk nodig mocht zijn, is dit voor opdrachtgever nimmer een reden om de overeenkomst op te zeggen of de overeenkomst wegens tekortkoming te ontbinden.

 

Artikel 15 Beëindiging van de overeenkomst wegens verbreking of door opzegging

15.1 Ieder der partijen is bij uitsluiting gerechtigd de overeenkomst wegens tekortkoming te ontbinden wegens toerekenbare tekortkoming van de wederpartij in de nakoming van haar verplichtingen uit de overeenkomst, indien de wederpartij, in alle gevallen na een zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling is gedaan en waarin de wederpartij een redelijke termijn wordt gegund om de tekortkoming te herstellen,  nog steeds toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van een van haar essentiële verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst. De betalingsverplichtingen van de opdrachtgever en alle verplichtingen van de opdrachtgever of een door de opdrachtgever ingeschakelde derde tot medewerking en/of het verstrekken van informatie gelden in alle gevallen als essentiële verplichtingen uit de overeenkomst.

15.2 Indien opdrachtgever ten tijde van de ontbinding wegens tekortkoming reeds goederen of diensten heeft ontvangen ter uitvoering van de overeenkomst, kunnen deze prestatie en de daarbij behorende betalingsverplichtingen niet ongedaan worden gemaakt, tenzij opdrachtgever bewijst dat leverancier in verzuim is met betrekking tot het wezenlijke deel van de verschuldigde prestatie. Met inachtneming van het bepaalde in de vorige volzin blijven bedragen die leverancier voorafgaand aan de ontbinding wegens tekortkoming in rekening heeft gebracht in verband met hetgeen ter uitvoering van de overeenkomst reeds naar behoren is nagekomen of geleverd, volledig opeisbaar en worden zij op het moment van de ontbinding wegens tekortkoming onmiddellijk opeisbaar.

15.3 Een overeenkomst die naar haar aard en inhoud niet door nakoming wordt ontbonden en die voor onbepaalde tijd is aangegaan, kan, na overleg tussen partijen, door elk der partijen worden opgezegd door middel van een schriftelijke opzegging aan de andere partij. De opzegging moet worden gemotiveerd. Indien tussen partijen geen opzegtermijn is overeengekomen, dient bij de opzegging een redelijke termijn in acht te worden genomen. Leverancier is nimmer gehouden tot enige schadevergoeding wegens deze opzegging.

15.4 Opdrachtgever is niet gerechtigd een voor bepaalde tijd aangegane overeenkomst van opdracht voor het einde van de looptijd op te zeggen; Opdrachtgever is evenmin gerechtigd een overeenkomst die eindigt door voltooiing voordat deze is voltooid, te beëindigen.

15.5 Ieder der partijen kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling schriftelijk of gedeeltelijk en met onmiddellijke ingang opzeggen, indien aan de andere partij al dan niet voorlopige surseance van betaling wordt verleend, tegen de andere partij faillissement wordt aangevraagd of de onderneming van de andere partij wordt geliquideerd of ontbonden anders dan ter sanering of voor een fusie van ondernemingen. Leverancier kan de overeenkomst ook geheel of gedeeltelijk ontbinden, zonder dat een ingebrekestelling is vereist en met onmiddellijke ingang, indien zich een directe of indirecte wijziging voordoet in de beslissende zeggenschap van de onderneming van de opdrachtgever. Leverancier is nimmer gehouden tot terugbetaling van reeds ontvangen geldsom of schadevergoeding wegens opzegging als bedoeld in dit lid. Indien opdrachtgever onherroepelijk in staat van faillissement verkeert, vervalt zijn recht op gebruik van de aan opdrachtgever ter beschikking gestelde programmatuur, websites en dergelijke, alsmede zijn recht op toegang tot en/of gebruik van de diensten van leverancier, zonder dat leverancier gehouden is deze rechten te doen vervallen.

 

Artikel 16 Aansprakelijkheid Leverancier

16.1 De totale aansprakelijkheid van Leverancier voor een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst of voortvloeiende uit welke andere rechtsgrond dan ook, waaronder uitdrukkelijk begrepen iedere tekortkoming in de nakoming van een met opdrachtgever overeengekomen garantie- of vrijwaringsverplichting, is beperkt tot de vergoeding van schade zoals nader omschreven in dit artikel.

16.2 Directe schade is beperkt tot maximaal de voor de betreffende overeenkomst bedongen prijs (exclusief BTW). Indien de overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan één jaar, wordt de voor de overeenkomst bedongen prijs gesteld op de totale som van de voor één jaar bedongen betalingen (exclusief BTW). In geen geval bedraagt de totale aansprakelijkheid van leverancier voor enige directe schade, op welke rechtsgrond dan ook, meer dan EUR 500.000 (vijfhonderdduizend euro).

16.3 De totale aansprakelijkheid van Leverancier voor enige schade die voortvloeit uit dood of lichamelijk letsel of die voortvloeit uit materiële schade aan zaken is beperkt tot een bedrag van EUR 1.250.000 (één miljoen tweehonderdvijftigduizend euro).

16.4 Aansprakelijkheid voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van opdrachtgevers van opdrachtgevers, schade voortvloeiende uit het gebruik van door opdrachtgever aan leverancier voorgeschreven goederen, materialen of programmatuur van derden en alle schade die voortvloeit uit het door opdrachtgever aan leverancier geadviseerde opdrachtnemer is uitgesloten. Aansprakelijkheid voor corruptie, vernietiging of verlies van gegevens of documenten is eveneens uitgesloten.

16.5 De in de artikelen 16.2 tot en met 16.4 omschreven uitsluitingen en beperkingen van de aansprakelijkheid van leverancier laten de overige in deze algemene voorwaarden omschreven uitsluitingen en beperkingen van de aansprakelijkheid van leverancier onverlet.

16.6 De in de artikelen 16.2 tot en met 16.5 genoemde uitsluitingen en beperkingen komen te vervallen indien en voor zover de schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van leverancier.

16.7 Tenzij nakoming door leverancier blijvend onmogelijk is, is leverancier uitsluitend aansprakelijk voor een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst, indien opdrachtgever leverancier onverwijld schriftelijk in gebreke stelt en leverancier een redelijke termijn gunt om de tekortkoming te herstellen, en leverancier na het verstrijken van die redelijke termijn alsnog toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen. In de ingebrekestelling dient de tekortkoming van leverancier zo volledig en gedetailleerd mogelijk te worden omschreven, zodat leverancier in de gelegenheid wordt gesteld adequaat te reageren.

16.8 Het recht op schadevergoeding ontstaat uitsluitend indien opdrachtgever de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan van de schade schriftelijk aan leverancier meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding jegens leverancier vervalt door het enkele verstrijken van een termijn van vierentwintig maanden na het ontstaan van de vordering, tenzij opdrachtgever voor het verstrijken van deze termijn een rechtsvordering tot schadevergoeding heeft ingesteld.

16.9 Opdrachtgever vrijwaart leverancier voor alle aanspraken van derden die voortvloeien uit productaansprakelijkheid wegens een gebrek aan een product of systeem dat opdrachtgever aan een derde heeft geleverd en dat mede bestond uit door leverancier geleverde apparatuur, programmatuur of andere materialen, tenzij en voor zover opdrachtgever kan aantonen dat de schade is veroorzaakt door de apparatuur,  software of andere materialen waarnaar wordt verwezen.

16.10 Het bepaalde in dit artikel en alle overige in deze algemene voorwaarden genoemde uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid gelden mede ten gunste van alle natuurlijke personen en rechtspersonen die leverancier en leveranciers van leveranciers contracteren voor de uitvoering van de overeenkomst.

 

Artikel 17 Overmacht

17.1 Geen der partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting, waaronder begrepen enige wettelijke en/of overeengekomen garantieverplichting, indien zij daartoe door omstandigheden buiten haar wil niet in staat is. Onder overmacht van leverancier wordt onder meer verstaan: (i) overmacht van leveranciers van leverancier, (ii) het niet behoorlijk nakomen door leverancier van verplichtingen die door leverancier in opdracht van opdrachtgever zijn aangegaan, (iii) gebreken in goederen, apparatuur, programmatuur of materialen van derden die leverancier in opdracht van opdrachtgever gebruikt, (iv) maatregelen van overheidsinstanties, (v) stroomstoringen,  (vi) uitval van internet-, datanetwerk- of telecommunicatiefaciliteiten, (vii) (cyber)criminaliteit, (cyber)vandalisme, oorlog of terrorisme en (viii) algemene vervoersproblemen.

17.2 Indien een overmachtsituatie langer dan zestig dagen duurt, heeft ieder der partijen het recht de overeenkomst schriftelijk te ontbinden wegens tekortkoming. In dat geval dient al hetgeen reeds in het kader van de overeenkomst is nagekomen, naar evenredigheid te worden voldaan, zonder dat een der partijen verder iets aan de andere partij verschuldigd is.

 

Artikel 18 Service Level Agreement

18.1 Eventuele afspraken over een service level (Service Level Agreement) worden uitsluitend schriftelijk overeengekomen. Opdrachtgever informeert leverancier onverwijld over alle omstandigheden die van invloed kunnen zijn op het serviceniveau of de beschikbaarheid daarvan.

18.2 Indien afspraken zijn gemaakt over een serviceniveau, wordt de beschikbaarheid van programmatuur, systemen en aanverwante diensten steeds zodanig gemeten dat onbeschikbaarheid als gevolg van preventieve, correctieve of adaptieve onderhoudsdienst of andere vormen van dienstverlening waarvan leverancier cliënt vooraf op de hoogte heeft gesteld en omstandigheden waarop leverancier geen invloed kan uitoefenen, in aanmerking worden genomen. Behoudens tegenbewijs door opdrachtgever wordt de door leverancier gemeten beschikbaarheid als doorslaggevend beschouwd.

 

Artikel 19 Back-ups

19.1 Indien de dienstverlening aan opdrachtgever uit hoofde van de overeenkomst het maken van back-ups van gegevens van opdrachtgever omvat, maakt leverancier een volledige back-up van de gegevens van opdrachtgever in zijn bezit, met inachtneming van de schriftelijk overeengekomen termijnen, dan wel eenmaal per week indien dergelijke termijnen niet zijn overeengekomen. Leverancier bewaart de back-up voor de duur van de overeengekomen termijn of voor de duur van de gebruikelijke termijn van leverancier indien hierover geen nadere afspraken zijn gemaakt. Leverancier bewaart de back-up met de nodige zorgvuldigheid en zorgvuldigheid.

19.2 Opdrachtgever blijft zelf verantwoordelijk voor het nakomen van alle toepasselijke wettelijke verplichtingen met betrekking tot het voeren van een administratie en het bewaren van gegevens.

 

Artikel 20 Aanpassingen en meerwerk

20.1 Indien leverancier op verzoek van opdrachtgever of na voorafgaande toestemming van opdrachtgever werkzaamheden heeft verricht of goederen of diensten heeft geleverd die buiten de omvang van de overeengekomen werkzaamheden en/of levering van goederen of diensten vallen, worden deze werkzaamheden of deze goederen of diensten aan opdrachtgever in rekening gebracht op basis van de overeengekomen tarieven of,  indien door partijen geen tarieven zijn overeengekomen, op basis van de door Leverancier geldende tarieven. Leverancier is niet verplicht een dergelijk verzoek in te willigen en kan verlangen dat daartoe een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten.

20.2 Opdrachtgever realiseert zich dat aanpassingen en meerwerk (kunnen) leiden tot uitstel van termijnen en leveringstermijnen en/of -data en leveringstermijnen. Eventuele door leverancier opgegeven nieuwe termijnen en leveringstermijnen en/of -data en leverdata vervangen de voorgaande voorwaarden en leveringstermijnen en/of -data en leveringsdata.

20.3 Voor zover voor de overeenkomst een vaste prijs is overeengekomen, informeert leverancier opdrachtgever op verzoek van opdrachtgever schriftelijk over de financiële gevolgen van het in dit artikel bedoelde meerwerk of meerlevering van goederen of diensten.

 

Artikel 21 Overdracht van rechten en verplichtingen

21.1 Opdrachtgever is niet gerechtigd zijn rechten en verplichtingen uit een overeenkomst aan een derde te verkopen, over te dragen of te verpanden.

21.2 Leverancier is gerechtigd zijn vorderingen op betaling van aan een derde verschuldigde bedragen te verkopen, over te dragen of te verpanden.

 

Artikel 22 Toepasselijk recht en geschillen

22.1 Op de overeenkomsten tussen leverancier en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Verdrag van Wenen van 1980 (het Verdrag van de Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (CISG)) is uitgesloten.

22.2 Alle geschillen die mochten ontstaan uit een overeenkomst tussen partijen en/of uit eventuele nadere overeenkomsten die uit deze overeenkomst voortvloeien, worden beslecht door arbitrage overeenkomstig het Arbitragereglement van de Stichting Geschillenoplossing Automatisering (www.sgoa.eu), een en ander onverminderd het recht van ieder der partijen om in kort geding of arbitraal kort geding een voorlopige voorziening te vragen en zonder onverminderd het recht van een van de partijen om vóór de uitspraak beslag te leggen op goederen. Arbitrageprocedures vinden plaats in Amsterdam, of op een andere plaats die in het Arbitragereglement wordt aangewezen.

22.3 Indien een geschil dat voortvloeit uit een overeenkomst tussen partijen of uit enige nadere overeenkomst die uit deze overeenkomst voortvloeit, tot de bevoegdheid van de kantonrechter behoort, is ieder der partijen, onverminderd het bepaalde in artikel 22.2, gerechtigd de zaak als kantonrechter aanhangig te maken bij de bevoegde rechtbank in Nederland. Partijen zijn slechts gerechtigd deze procedure in te leiden indien er nog geen arbitrageprocedure met betrekking tot het geschil is ingesteld op grond van het bepaalde in artikel 22.2. Indien met inachtneming van het bepaalde in dit artikel 22.3 een der partijen de zaak ter behandeling en beslissing heeft aanhangig gemaakt bij de bevoegde arrondissementsrechtbank, is de kantonrechter van die arrondissementsrechtbank bevoegd de zaak te behandelen en daarover te beslissen.

22.4 Ten aanzien van een geschil dat voortvloeit uit een tussen partijen gesloten overeenkomst of uit enige nadere overeenkomst die uit deze overeenkomst voortvloeit, is ieder der partijen te allen tijde gerechtigd een ICT-mediationprocedure te starten conform het ICT-bemiddelingsreglement van de Stichting Geschillenoplossing Automatisering (SGOA)(www.sgoa.eu). De wederpartij is dan verplicht actief deel te nemen aan de ICT-mediationprocedure die is ingesteld. Deze wettelijk afdwingbare verplichting houdt in ieder geval in dat er minstens één gezamenlijke bijeenkomst van mediators en partijen aanwezig moet zijn, om deze buitengerechtelijke vorm van geschillenbeslechting een kans van slagen te geven. Het staat beide partijen vrij om de ICT-bemiddelingsprocedure op elk moment na deze eerste gezamenlijke bijeenkomst van bemiddelaars en partijen te beëindigen. Het bepaalde in dit lid belet geen van beide partijen, indien deze dit noodzakelijk acht, een voorlopige voorziening te vragen in een kort geding of in een arbitraal kort geding, noch beletten zij beide partijen om vóór de uitspraak beslag te leggen op goederen.

 

Sectie 2. Standaardclausules voor gegevensverwerking

De bepalingen in dit artikel ‘Standaardbepalingen inzake gegevensverwerking’ zijn, met uitzondering van de Algemene bepalingen van deze algemene voorwaarden, van toepassing indien leverancier in het kader van de uitvoering van een overeenkomst persoonsgegevens verwerkt ten behoeve van de verwerkingsverantwoordelijke(n) als (sub)verwerker als bedoeld in de wet- en regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens. Deze ‘Standaardbepalingen gegevensverwerking’ vormen samen met de praktische afspraken over de verwerking van persoonsgegevens in de overeenkomst of in een aparte bijlage (bijvoorbeeld een Data Pro Statement) een verwerkersovereenkomst als bedoeld in artikel 28 lid 3 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 

Artikel 23 Algemeen

23.1 Leverancier verwerkt de persoonsgegevens in opdracht van opdrachtgever en in overeenstemming met de tussen leverancier en opdrachtgever overeengekomen schriftelijke instructies. 23.2 Opdrachtgever, dan wel opdrachtgever van opdrachtgever, is verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG, heeft zeggenschap over de verwerking van persoonsgegevens en heeft het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vastgesteld.

23.3 Leverancier is verwerker in de zin van de AVG en heeft om die reden geen zeggenschap over het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens en neemt derhalve geen beslissingen over onder meer het gebruik van de persoonsgegevens.

23.4 Leverancier geeft uitvoering aan de AVG zoals vastgelegd in dit artikel ‘Standaardbepalingen gegevensverwerking’ en in de overeenkomst. Het is de verantwoordelijkheid van Opdrachtgever om aan de hand van deze informatie te beoordelen of leverancier voldoende waarborgen biedt met betrekking tot het toepassen van passende technische en organisatorische maatregelen voor de verwerking om te voldoen aan de eisen die de AVG stelt en om de bescherming van de rechten van betrokkenen adequaat te waarborgen.

23.5 Opdrachtgever staat jegens leverancier in voor dat hij in overeenstemming met de AVG handelt, dat zijn systemen en infrastructuur te allen tijde adequaat zijn beveiligd en dat de inhoud, het gebruik en/of de verwerking van de persoonsgegevens niet onrechtmatig zijn en geen inbreuk maken op rechten van derden.

23.6 Opdrachtgever is niet gerechtigd om van leverancier verhaal te vorderen van een door de toezichthoudende autoriteit aan opdrachtgever opgelegde bestuurlijke boete, op welke rechtsgrond dan ook. In dit artikel (punt 2) wordt onder “toezichthoudende autoriteit” verstaan de toezichthoudende autoriteit als bedoeld in de AVG.

 

Artikel 24 Beveiliging

24.1 Leverancier neemt alle in de overeenkomst beschreven technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen. Leverancier heeft bij de uitvoering van deze technische en organisatorische maatregelen rekening gehouden met de stand van de techniek, de kosten die gemoeid zijn met de uitvoering van de beveiligingsmaatregelen, de aard, omvang en context van de verwerking, de aard van haar producten en diensten, de verwerkingsrisico’s en de verschillende risico’s, in termen van waarschijnlijkheid en ernst, voor de rechten en vrijheden van de betrokkenen die leverancier mocht verwachten gelet op het beoogde gebruik gemaakt van haar producten en diensten.

24.2 Tenzij in de overeenkomst uitdrukkelijk anders is vermeld, is het product of de dienst van leverancier niet bestemd voor de verwerking van bijzondere categorieën van persoonsgegevens of gegevens die betrekking hebben op strafrechtelijke veroordelingen of strafbare feiten.

24.3 Leverancier spant zich in om ervoor te zorgen dat de door leverancier te nemen beveiligingsmaatregelen passend zijn voor het gebruik van het door leverancier beoogde product of dienst.

24.4 De beschreven beveiligingsmaatregelen bieden, naar het oordeel van opdrachtgever en rekening houdend met de in artikel 24.1 genoemde factoren, een beveiligingsniveau passend bij het risico dat verbonden is aan de verwerking van door opdrachtgever gebruikte of verstrekte persoonsgegevens.

24.5 Leverancier kan de ingezette beveiligingsmaatregelen aanpassen indien dit naar het oordeel van leverancier noodzakelijk mocht zijn om een passend beveiligingsniveau te kunnen blijven bieden. Leverancier houdt een register bij van belangrijke aanpassingen en informeert opdrachtgever waar relevant over deze aanpassingen.

24.6 Opdrachtgever kan leverancier verzoeken nadere beveiligingsmaatregelen te treffen. Leverancier is niet verplicht om naar aanleiding van een dergelijk verzoek aanpassingen in zijn beveiligingsmaatregelen door te voeren. Leverancier kan de kosten die gemoeid zijn met het doorvoeren van de door opdrachtgever gevraagde aanpassingen in rekening brengen bij opdrachtgever. Leverancier is niet verplicht deze aangepaste beveiligingsmaatregelen daadwerkelijk uit te voeren voordat de door opdrachtgever gevraagde beveiligingsmaatregelen schriftelijk zijn overeengekomen.

 

Artikel 25 Inbreuken in verband met persoonsgegevens

25.1 Leverancier garandeert niet dat de beveiligingsmaatregelen onder alle omstandigheden effectief zijn. Indien leverancier een inbreuk in verband met persoonsgegevens ontdekt, stelt leverancier opdrachtgever hiervan onverwijld op de hoogte. In de overeenkomst is vastgelegd op welke wijze leverancier opdrachtgever informeert over inbreuken in verband met persoonsgegevens. Indien geen specifieke afspraken zijn gemaakt, neemt leverancier op de gebruikelijke wijze contact op met de contactpersoon van de opdrachtgever.

25.2 Het is aan de verwerkingsverantwoordelijke – te weten opdrachtgever of opdrachtgever van opdrachtgever – om te beoordelen of de door leverancier gemelde inbreuk in verband met persoonsgegevens moet worden gemeld aan de toezichthoudende autoriteit of de betrokkene. Het melden van inbreuken in verband met persoonsgegevens is te allen tijde de verantwoordelijkheid van de verwerkingsverantwoordelijke, d.w.z. de verantwoordelijkheid van de klant of de klant van de klant. Leverancier is niet verplicht om inbreuken in verband met persoonsgegevens te melden aan de toezichthoudende autoriteit en/of de betrokkene.

25.3 Leverancier verstrekt desgevraagd nadere informatie over de inbreuk in verband met persoonsgegevens en verleent bijstand bij het verstrekken van de informatie aan opdrachtgever die opdrachtgever nodig heeft om een inbreuk te melden bij de toezichthoudende autoriteit of de betrokkene.

25.4 Leverancier kan de in dit kader gemoeide kosten in rekening brengen bij opdrachtgever, binnen redelijke grenzen en tegen de geldende tarieven van leverancier.

 

Artikel 26 Geheimhouding

26.1 Leverancier draagt er zorg voor dat de geheimhoudingsplicht rust op een ieder die onder verantwoordelijkheid van leverancier persoonsgegevens verwerkt.

26.2 Leverancier is gerechtigd persoonsgegevens aan derden te verstrekken indien en voor zover dit op grond van een rechterlijke uitspraak of een wettelijk voorschrift vereist mocht zijn, op grond van een daartoe bevoegd bevel van een overheidsinstantie of in het kader van een goede uitvoering van de overeenkomst.

 

Artikel 27 Verplichtingen na beëindiging

27.1 Indien de verwerkersovereenkomst eindigt, verwijdert leverancier binnen de in de overeenkomst overeengekomen termijn alle van opdrachtgever ontvangen persoonsgegevens die zij in haar bezit heeft, op zodanige wijze dat deze niet meer kunnen worden gebruikt en ontoegankelijk worden gemaakt, dan wel, indien overeengekomen, deze gegevens in een machine leesbaar formaat aan opdrachtgever retourneert.

27.2 Leverancier kan eventuele kosten in het kader van het bepaalde in het vorige lid aan opdrachtgever in rekening brengen. Nadere afspraken hierover kunnen in de overeenkomst worden vastgelegd.

27.3 Het bepaalde in artikel 27.1 is niet van toepassing indien wettelijke bepalingen leverancier verbieden de persoonsgegevens geheel of gedeeltelijk te wissen of te retourneren. Leverancier blijft in dat geval de persoonsgegevens slechts verwerken voor zover dit op grond van haar wettelijke verplichtingen vereist is. Het bepaalde in artikel 27.1 is evenmin van toepassing indien leverancier een verwerkingsverantwoordelijke is in de zin van de AVG met betrekking tot de persoonsgegevens.

 

Artikel 28 Rechten van betrokkenen, gegevensbeschermingseffectbeoordeling (DPIA) en auditrechten

28.1 Leverancier verleent waar mogelijk medewerking bij redelijke verzoeken van opdrachtgever die betrekking hebben op betrokkenen die hun rechten jegens opdrachtgever uitoefenen. Indien leverancier rechtstreeks door een betrokkene wordt benaderd, verwijst leverancier deze betrokkene, waar mogelijk, door naar opdrachtgever.

28.2 Indien opdrachtgever op grond van de AVG verplicht mocht zijn tot het uitvoeren van een Data Protection Impact Assessment (DPIA) of een voorafgaand overleg daarna, verleent leverancier op redelijk verzoek van opdrachtgever medewerking bij deze DPIA of voorafgaand overleg.

28.3 Leverancier verstrekt op verzoek van opdrachtgever alle informatie die redelijkerwijs nodig is om aan te tonen dat aan de in de overeenkomst vastgelegde afspraken met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens is voldaan, bijvoorbeeld door middel van een geldig Data Pro Certificaat of een ander certificaat dat daar ten minste gelijkwaardig aan is, een accountantsverklaring (Third Party Memorandum) opgesteld door een onafhankelijke deskundige in opdracht van leverancier of door middel van andere door leverancier te verstrekken informatie. Indien opdrachtgever desondanks redenen heeft om aan te nemen dat de persoonsgegevens niet in overeenstemming met de overeenkomst worden verwerkt, kan opdrachtgever maximaal eenmaal per jaar en op kosten van opdrachtgever een audit laten uitvoeren door een onafhankelijke, gecertificeerde externe deskundige die aantoonbare ervaring heeft met het soort gegevensverwerking dat in het kader van de overeenkomst wordt uitgevoerd. Leverancier is gerechtigd een deskundige te weigeren indien deze naar het oordeel van leverancier de concurrentiepositie van leverancier aantast. De audit beperkt zich tot het verifiëren van de naleving van de afspraken over de verwerking van persoonsgegevens zoals vastgelegd in de overeenkomst. De deskundige is verplicht tot geheimhouding van zijn bevindingen en rapporteert uitsluitend zaken aan opdrachtgever die leiden tot een tekortkoming van leverancier in de nakoming van zijn verplichtingen uit de overeenkomst. De deskundige verstrekt de leverancier een kopie van zijn rapport. Leverancier kan een deskundige, een audit of een instructie van de deskundige weigeren indien dit naar het oordeel van leverancier in strijd zou zijn met de AVG of andere wet- en regelgeving of indien dit een onaanvaardbare inbreuk zou zijn op de door leverancier geïmplementeerde beveiligingsmaatregelen.

28.4 Partijen plegen zo spoedig mogelijk overleg over de bevindingen van het rapport. Partijen houden zich aan de in het rapport voorgestelde en vastgelegde verbetermaatregelen voor zover dit redelijkerwijs van hen kan worden gevergd. Leverancier voert de voorgestelde maatregelen uit voor zover deze naar het oordeel van leverancier passend zijn, rekening houdend met de verwerkingsrisico’s die verbonden zijn aan het product of de dienst van leverancier, de stand van de techniek, de implementatiekosten, de markt waarin leverancier opereert en het beoogde gebruik van het product of de dienst.

28.5 Leverancier is gerechtigd de door haar in het kader van het bepaalde in dit artikel gemaakte kosten aan opdrachtgever in rekening te brengen.

 

Artikel 29 Subverwerkers

29.1 Leverancier heeft in de overeenkomst aangegeven of en zo ja welke derden (subverwerkers) leverancier contracteert voor de verwerking van persoonsgegevens.

29.2 Opdrachtgever verleent leverancier toestemming om bij de uitvoering van de verplichtingen van leverancier uit de overeenkomst andere subverwerkers in te schakelen.

29.3 Leverancier informeert opdrachtgever over mogelijke wijzigingen ten aanzien van de door haar ingeschakelde derden. Opdrachtgever heeft het recht bezwaar te maken tegen deze wijziging door leverancier.

 

Sectie 3. Software-as-a-Service (SaaS)

Het bepaalde in dit artikel ‘Software-as-a-service (SaaS)’ is, behoudens de Algemene bepalingen van deze algemene voorwaarden, van toepassing indien leverancier diensten verricht onder de naam of op het gebied van Software-as-a-Service (ook wel: SaaS). Voor de toepassing van deze algemene voorwaarden wordt onder SaaS verstaan een dienst waarmee leverancier functionaliteit op afstand, via internet of een ander datanetwerk beschikbaar stelt en houdt voor opdrachtgever, zonder opdrachtgever een fysieke drager met of download van de betreffende onderliggende programmatuur ter beschikking te stellen en te houden.

 

Artikel 30 SaaS Implementatie

30.1 Leverancier levert de SaaS in opdracht van opdrachtgever. Opdrachtgever mag de SaaS uitsluitend gebruiken voor zijn eigen organisatie of bedrijf en slechts voor zover dit noodzakelijk is voor het door leverancier beoogde gebruik. Opdrachtgever mag derden geen gebruik laten maken van de SaaS.

30.2 Leverancier kan de inhoud of omvang van de SaaS aanpassen. Indien dergelijke aanpassingen substantieel zijn en leiden tot een wijziging in de huidige werkwijze van opdrachtgever, informeert leverancier opdrachtgever hierover zo spoedig mogelijk en zijn de kosten van deze aanpassing voor rekening van opdrachtgever. In dat geval kan opdrachtgever de overeenkomst opzeggen, welke opzegging ingaat op de datum waarop de aanpassing ingaat, tenzij de aanpassing verband houdt met wijzigingen in relevante wetgeving of andere instructies van overheidswege, of de aanpassing voor rekening van leverancier komt.

30.3 Leverancier mag de SaaS blijven leveren met gebruikmaking van een nieuwe of aangepaste versie van de onderliggende software. Leverancier is niet verplicht om bepaalde kenmerken of functionaliteiten van de SaaS specifiek voor opdrachtgever te onderhouden, aan te passen of toe te voegen.

30.4 Leverancier kan de SaaS tijdelijk geheel of gedeeltelijk buiten gebruik stellen ten behoeve van preventieve, correctieve of adaptieve onderhoudsdiensten of andere vormen van dienstverlening. Leverancier draagt er zorg voor dat de periode waarin de SaaS buiten bedrijf is niet langer duurt dan noodzakelijk is en draagt er waar mogelijk zorg voor dat de dienst plaatsvindt op momenten dat de SaaS doorgaans het minst intensief wordt gebruikt.

30.5 Leverancier is nimmer verplicht om opdrachtgever te voorzien van een fysieke drager of download van de onderliggende programmatuur.

30.6 Indien hierover geen nadere afspraken zijn gemaakt, is opdrachtgever zelf verantwoordelijk voor het ontwerpen, configureren, parametriseren en tunen van de SaaS, het omzetten en uploaden van eventuele data en, waar nodig, voor het aanpassen van de gebruikte hardware en gebruikersomgeving.

 

Artikel 31 Garanties

31.1 Leverancier garandeert niet dat de SaaS foutloos is en zonder onderbrekingen functioneert. Leverancier spant zich in om de fouten in de in artikel 36.3 genoemde onderliggende programmatuur binnen een redelijke termijn te herstellen indien en voor zover het onderliggende programmatuur betreft die door leverancier zelf is ontwikkeld en opdrachtgever leverancier een uitvoerige, schriftelijke omschrijving van de betreffende fouten heeft verstrekt. Leverancier kan in een bepaald geval het herstellen van fouten uitstellen totdat een nieuwe versie van de onderliggende software in gebruik is genomen. Leverancier garandeert niet dat fouten in de SaaS die niet door leverancier zelf zijn ontwikkeld, worden hersteld. Leverancier is gerechtigd om tijdelijke oplossingen, programma-bypasses of probleemvermijdende beperkingen in de SaaS te installeren. Indien de SaaS, of een deel daarvan, in opdracht van opdrachtgever is ontwikkeld, mag leverancier de kosten voor het herstellen van de fout(en) aan opdrachtgever in rekening brengen tegen de door leverancier geldende tarieven. Leverancier is nimmer gehouden andere onvolkomenheden te herstellen dan bedoeld in dit artikel. Indien leverancier bereid is andere dan de in dit artikel bedoelde onvolkomenheden te herstellen, is leverancier gerechtigd hiervoor een afzonderlijke vergoeding aan opdrachtgever in rekening te brengen.

31.2 Opdrachtgever identificeert en inventariseert op basis van de door leverancier verstrekte informatie over maatregelen ter voorkoming en beperking van de gevolgen van storingen, fouten en andere onvolkomenheden in de SaaS, corruptie of verlies van gegevens of andere incidenten, de risico’s voor zijn organisatie of onderneming en neemt waar nodig aanvullende maatregelen. Leverancier verklaart zich bereid om op verzoek van opdrachtgever, voor zover redelijk en volgens de door leverancier gestelde financiële en andere voorwaarden, medewerking te verlenen met betrekking tot door opdrachtgever te nemen verdere maatregelen. Leverancier is nimmer verplicht om beschadigde of verloren gegane gegevens te herstellen, anders dan – waar mogelijk – de meest recente back-up van de betreffende gegevens terug te plaatsen.

31.3 Leverancier garandeert niet dat de SaaS tijdig wordt aangepast aan eventuele wijzigingen in de relevante wet- en regelgeving.

 

Artikel 32 Aanvang van de dienst; betaling

32.1 De door leverancier geleverde SaaS – en, indien van toepassing, support – vangt aan binnen een redelijke termijn na het aangaan van de overeenkomst. Tenzij anders overeengekomen, vangt de SaaS aan op het moment dat opdrachtgever van leverancier toegang verleent tot de SaaS die door leverancier ter beschikking wordt gesteld. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat hij direct na het aangaan van de overeenkomst over de benodigde faciliteiten beschikt om gebruik te maken van de SaaS.

32.2 De door opdrachtgever verschuldigde vergoeding voor de SaaS is in de overeenkomst opgenomen. Indien geen betalingsregeling is overeengekomen, worden alle door leverancier geleverde bedragen met betrekking tot de door leverancier geleverde SaaS bij voorbaat per kalendermaand opeisbaar.

 

Artikel 33 Aanvullende bepalingen

33.1 De volgende artikelen zijn eveneens van toepassing op de SaaS: 34.3, 34.5, 34.8, 36.1 (exclusief de verwijzing naar art. 40), 36.11, 48.4, 49.1, 49.2, 62.2 en 62.4 en 63. In deze artikelen moet het woord ‘software’ worden gelezen als ‘SaaS’ en het woord ‘levering’ als ‘aanvang van de dienst’.

 

Sectie 4. Software

Het bepaalde in dit artikel ‘Programmatuur’ is, behoudens de Algemene bepalingen van deze algemene voorwaarden, van toepassing indien leverancier programmatuur en apps aan opdrachtgever ter beschikking stelt voor gebruik, tezamen met de relevante gegevens of databases en/of gebruikersdocumentatie voor deze programmatuur – in deze algemene voorwaarden tezamen te noemen ‘programmatuur’ – anders dan op basis van een SaaS.

 

Artikel 34 Gebruiksrecht en beperkingen van het gebruik

34.1 Leverancier stelt de overeengekomen programmatuur ter beschikking voor gebruik door opdrachtgever op basis van een gebruikslicentie en voor de duur van de overeenkomst. Het recht om de software te gebruiken is niet-exclusief, niet-overdraagbaar, niet-verpandbaar en niet-sublicentieerbaar.

34.2 De verplichting van Leverancier om de programmatuur ter beschikking te stellen en het recht van opdrachtgever om de programmatuur te gebruiken, strekken zich uitsluitend uit tot de zogenaamde objectcode van de programmatuur. Het recht van Opdrachtgever om de programmatuur te gebruiken heeft geen betrekking op de broncode van de programmatuur. De broncode van de programmatuur en de bij de ontwikkeling van de programmatuur opgestelde technische documentatie worden niet aan opdrachtgever ter beschikking gesteld, ook niet indien opdrachtgever bereid is een financiële vergoeding te betalen.

34.3 Opdrachtgever houdt zich steeds strikt aan de overeengekomen beperkingen op het gebruik van de programmatuur, ongeacht de aard of de inhoud van deze beperkingen.

34.4 Indien partijen zijn overeengekomen dat de programmatuur slechts in combinatie met bepaalde hardware mag worden gebruikt en deze hardware een storing vertoont, is opdrachtgever gerechtigd de programmatuur op andere hardware met dezelfde kwalificaties te gebruiken gedurende de periode dat de originele hardware gebrekkig blijft.

34.5 Leverancier kan verlangen dat cliënt de programmatuur pas in gebruik neemt nadat hij van leverancier, van leverancier van leverancier of van producent van de programmatuur een of meer voor het gebruik benodigde codes heeft ontvangen.

34.6 Opdrachtgever is slechts gerechtigd de programmatuur in en voor zijn eigen organisatie of bedrijf te gebruiken en slechts voor zover dat noodzakelijk is voor het beoogde gebruik. Opdrachtgever gebruikt de programmatuur niet ten behoeve van derden, bijvoorbeeld in het kader van Software-as-a-Service (SaaS) of outsourcing.

34.7 Opdrachtgever is nimmer gerechtigd de programmatuur en de dragers waarop de programmatuur is of zal worden vastgelegd aan derden te verkopen, te verhuren of te vervreemden, dan wel beperkte rechten daarop te verlenen, op welke wijze dan ook, voor welk doel of onder welke titel dan ook. Evenmin is opdrachtgever gerechtigd om, al dan niet op afstand (online), een derde toegang tot de programmatuur te verlenen of de programmatuur bij een derde partij ter hosting onder te brengen, ook niet indien de betreffende derde de programmatuur uitsluitend in het belang van opdrachtgever gebruikt.

34.8 Opdrachtgever verleent desgevraagd onverwijld medewerking aan een eventueel door of namens leverancier te verrichten onderzoek naar de naleving van de overeengekomen gebruiksbeperkingen. Op eerste verzoek van leverancier verleent opdrachtgever leverancier toegang tot zijn gebouwen en systemen. Voor zover deze informatie geen betrekking heeft op het gebruik van de programmatuur zelf, neemt leverancier geheimhouding in acht ten aanzien van alle vertrouwelijke bedrijfsinformatie die zij in het kader van een onderzoek van opdrachtgever of op de bedrijfslocatie van opdrachtgever verkrijgt.

34.9 Partijen komen overeen dat de door partijen gesloten overeenkomst nimmer wordt gezien als een koopovereenkomst indien deze betrekking heeft op het ter beschikking stellen van programmatuur voor gebruik.

34.10 Leverancier is niet verplicht de programmatuur te onderhouden en/of ondersteuning te bieden aan gebruikers en/of beheerders van de programmatuur. Indien leverancier in afwijking van het voorgaande wordt verzocht onderhoudswerkzaamheden te verrichten en/of ondersteuning te verlenen aan de programmatuur, kan leverancier verlangen dat cliënt hiervoor een afzonderlijke, schriftelijke overeenkomst sluit.

 

Artikel 35 Levering en installatie

35.1 Leverancier levert naar haar keuze de programmatuur op het overeengekomen type gegevensdrager of, indien daarover geen afspraken zijn gemaakt, op een door leverancier te bepalen type gegevensdrager, dan wel stelt de programmatuur online ter beschikking aan cliënt. Naar keuze van leverancier wordt overeengekomen gebruikersdocumentatie op papier of digitaal ter beschikking gesteld, in een door leverancier te bepalen taal.35.2Leverancier installeert de programmatuur alleen op bedrijfslocatie van opdrachtgever indien dit is overeengekomen. Indien hierover geen afspraken zijn gemaakt, is opdrachtgever zelf verantwoordelijk voor het installeren, ontwerpen, parametriseren, tunen en zo nodig aanpassen van de gebruikte hardware en besturingsomgeving.

 

Artikel 36 Aanvaarding

36.1 Indien partijen geen acceptatietest zijn overeengekomen, aanvaardt opdrachtgever de programmatuur in de staat waarin deze zich bij levering bevindt (‘as is, where is’), derhalve met alle zichtbare en onzichtbare fouten en gebreken, onverminderd de verplichtingen van leverancier uit hoofde van de garantieregeling zoals neergelegd in artikel 40. Indien dit het geval mocht zijn, wordt de programmatuur geacht door opdrachtgever te zijn aanvaard bij levering of, indien installatie door leverancier schriftelijk is overeengekomen, bij voltooiing van de installatie.

36.2 Indien een acceptatietest door partijen is overeengekomen, is het bepaalde in de artikelen 36.3 tot en met 36.10 van toepassing.

36.3 Waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken over ‘fout’, wordt daaronder verstaan een substantieel tekortschieten van de programmatuur in de door leverancier uitdrukkelijk schriftelijk kenbaar gemaakte functionele of technische specificaties van de programmatuur en, indien de programmatuur geheel of gedeeltelijk maatwerkprogrammatuur is, een substantieel tekortschieten in het voldoen aan de uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen functionele of technische specificaties. Er is alleen sprake van een fout als deze door de klant kan worden aangetoond en reproduceerbaar is. Opdrachtgever is verplicht fouten onverwijld te melden. Leverancier heeft geen enkele andere verplichting ten aanzien van andere onvolkomenheden in of aan de programmatuur dan die met betrekking tot fouten in de zin van deze algemene voorwaarden.

36.4 Indien een acceptatietest is overeengekomen, bedraagt de testtermijn veertien dagen na levering of, indien installatie door leverancier schriftelijk is overeengekomen, veertien dagen na voltooiing van de installatie. Tijdens de testperiode mag opdrachtgever de programmatuur niet gebruiken voor productie- of operationele doeleinden. Opdrachtgever voert de overeengekomen acceptatietest met gekwalificeerd personeel uit, in voldoende mate en voldoende gedetailleerd.

36.5 Indien een acceptatietest is overeengekomen, is opdrachtgever verplicht na te gaan of de geleverde programmatuur voldoet aan de door leverancier uitdrukkelijk schriftelijk kenbaar gemaakte functionele of technische specificaties en, indien en voor zover de programmatuur geheel of gedeeltelijk maatwerkprogrammatuur is, of deze voldoet aan de uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen functionele of technische specificaties.

36.6 Indien bij het testen in opdracht van opdrachtgever gebruik wordt gemaakt van persoonsgegevens, draagt opdrachtgever er zorg voor dat het gebruik van deze gegevens voor dit doel is toegestaan.

36.7 De programmatuur wordt geacht te zijn geaccepteerd: a indien partijen een acceptatietest zijn overeengekomen: op de eerste dag volgend op de testperiode, of b indien leverancier voor het einde van de testperiode een testrapport als bedoeld in artikel 36.8 ontvangt: op het moment dat de in dit testrapport vermelde fouten zijn hersteld,  Niettegenstaande de aanwezigheid van fouten die volgens artikel 36.9 de acceptatie niet in de weg staan, of C indien Opdrachtgever de programmatuur op enigerlei wijze gebruikt voor productie- of operationele doeleinden: op het moment dat deze in gebruik wordt genomen voor productie- of operationele doeleinden.

36.8 Indien bij het uitvoeren van de overeengekomen acceptatietest blijkt dat de programmatuur fouten bevat, meldt opdrachtgever de testresultaten uiterlijk op de laatste dag van de testperiode schriftelijk en geordend, gedetailleerd en begrijpelijk aan leverancier. Leverancier spant zich in om de bedoelde fouten binnen een redelijke termijn te herstellen. Leverancier heeft in dit kader het recht om tijdelijke oplossingen, programma-bypasses of probleemvermijdende beperkingen aan te brengen.

36.9 Opdrachtgever is niet gerechtigd de programmatuur te weigeren om redenen die geen verband houden met de door partijen uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen specificaties, noch de afnemersstatus van de programmatuur te weigeren omdat deze kleine fouten bevat, dat wil zeggen fouten die – in redelijkheid – het productieve of operationele gebruik van de programmatuur niet verhinderen,  Een en ander onverminderd de verplichting van leverancier om deze kleine fouten als bedoeld in artikel 40 te herstellen. Acceptatie mag ook niet worden geweigerd op grond van aspecten van de software die slechts subjectief kunnen worden beoordeeld, zoals esthetische aspecten van de gebruikersinterfaces.

36.10 Indien de programmatuur in fasen en/of onderdelen wordt geleverd en getest, laat het niet accepteren van een bepaalde fase en/of onderdeel de acceptatie van een voorgaande fase en/of een ander onderdeel onverlet.

36.11 Aanvaarding van de programmatuur op een van de in dit artikel genoemde wijzen heeft tot gevolg dat leverancier wordt ontslagen van zijn verplichtingen in het kader van het ter beschikking stellen en leveren van de programmatuur en, indien tevens installatie van de programmatuur door leverancier is overeengekomen, van zijn verplichtingen in het kader van de installatie daarvan.

36.12 Acceptatie van de programmatuur laat onverlet de rechten van opdrachtgever op grond van artikel 36.9 met betrekking tot kleine fouten en artikel 40 met garanties.

 

Artikel 37 Terbeschikkingstelling van de programmatuur

37.1 Leverancier stelt de programmatuur binnen een redelijke termijn na het aangaan van de overeenkomst aan opdrachtgever ter beschikking.37.2Opdrachtgever retourneert direct na afloop van de overeenkomst alle exemplaren van de programmatuur die hij in zijn bezit heeft aan leverancier. Indien is overeengekomen dat opdrachtgever verplicht is de betreffende kopieën bij het einde van de overeenkomst te vernietigen, deelt opdrachtgever leverancier onverwijld en schriftelijk mee dat de kopieën zijn vernietigd. Bij het beëindigen of na afloop van de overeenkomst is leverancier niet verplicht medewerking te verlenen aan eventuele gegevensconversie die opdrachtgever eventueel wenst uit te voeren.

 

Artikel 38 Betaling voor het recht om de programmatuur te gebruiken

38.1 Het bedrag dat verschuldigd is voor het gebruiksrecht is door opdrachtgever verschuldigd op de overeengekomen tijdstippen of, indien geen tijdstip is overeengekomen: a indien partijen niet zijn overeengekomen dat leverancier verantwoordelijk is voor de installatie van de programmatuur: ● bij levering van de programmatuur; of ● in het geval periodieke betalingen verschuldigd zijn voor het gebruiksrecht,    bij de levering van de programmatuur en vervolgens bij het ingaan van elke nieuwe termijn van het gebruiksrecht; b.indien partijen zijn overeengekomen dat leverancier verantwoordelijk is voor de installatie van de programmatuur: ● na voltooiing van die installatie; ● in het geval dat periodieke betalingen verschuldigd zijn voor het recht om de software te gebruiken, na voltooiing van die installatie en vervolgens wanneer elke nieuwe termijn van het gebruiksrecht ingaat.

 

Artikel 39 Wijzigingen in de programmatuur

39.1 Behoudens voor zover dwingend-wettelijke bepalingen anders mochten bepalen, is opdrachtgever niet gerechtigd de programmatuur geheel of gedeeltelijk te wijzigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van leverancier. Leverancier is gerechtigd toestemming te weigeren of voorwaarden aan zijn toestemming te verbinden. Opdrachtgever draagt het volledige risico van alle wijzigingen die hij – al dan niet met toestemming van leverancier – doorvoert of die opdrachtgever in opdracht van Opdrachtgever door derden laat doorvoeren.

 

Artikel 40 Garanties

40.1 Leverancier spant zich naar redelijkheid in om fouten in de zin van artikel 36.3 binnen een redelijke termijn te herstellen, indien deze fouten binnen een termijn van drie maanden na levering of, indien een acceptatietest is overeengekomen, binnen drie maanden na acceptatie uitvoerig en schriftelijk aan leverancier worden gemeld. Leverancier garandeert niet dat de programmatuur geschikt is voor het feitelijke en/of het beoogde gebruik. Leverancier garandeert niet dat de programmatuur zonder onderbrekingen functioneert en/of dat alle fouten altijd worden hersteld. Reparaties worden kosteloos uitgevoerd, tenzij de programmatuur in opdracht van opdrachtgever is ontwikkeld, anders dan tegen een vaste prijs, in welk geval leverancier de kosten van de reparatie tegen de door haar geldende tarieven aan opdrachtgever in rekening brengt.

40.2 Leverancier kan de kosten van de reparaties tegen de door haar geldende tarieven aan opdrachtgever in rekening brengen indien deze reparaties noodzakelijk zijn als gevolg van gebruiksfouten of niet goed gebruik van de programmatuur door opdrachtgever, dan wel als gevolg van oorzaken die niet aan leverancier kunnen worden toegerekend. De verplichting tot herstel van fouten eindigt indien opdrachtgever zonder schriftelijke toestemming van leverancier de programmatuur wijzigt of eenvoudig laat herstellen.

40.3 Fouten worden hersteld op een door leverancier te bepalen locatie en wijze. Leverancier is gerechtigd tijdelijke oplossingen, programma-bypasses of probleemvermijdende beperkingen in de programmatuur aan te brengen.

40.4 Leverancier is nimmer verplicht om beschadigde of verloren gegevens te herstellen.

40.5 Leverancier heeft geen enkele verplichting, van welke aard of inhoud dan ook, ten aanzien van fouten die na het einde van de in artikel 40.1 bedoelde garantieperiode worden gemeld.

 

Sectie 5. Ontwikkeling van software en websites

Het bepaalde in dit artikel ‘Ontwikkeling van programmatuur en websites’ is, behoudens de Algemene bepalingen van deze algemene voorwaarden, van toepassing indien leverancier programmatuur ontwikkelt en/of ontwerpt zoals omschreven in artikel 4 en/of websites voor opdrachtgever en de programmatuur en/of websites eventueel installeert.

 

Artikel 41 Specificaties en ontwikkeling van software en/of websites

41.1 Ontwikkeling vindt steeds plaats op grond van een overeenkomst van opdracht. Indien voor het aangaan van de overeenkomst geen specificaties of ontwerp van de te ontwikkelen programmatuur en/of website zijn verstrekt of bij het aangaan van de overeenkomst geen specificaties of ontwerp zijn verstrekt, bepalen partijen in overleg en schriftelijk de te ontwikkelen programmatuur en/of website en de wijze waarop de programmatuur en/of website zal worden ontwikkeld.

41.2 Leverancier ontwikkelt de programmatuur en/of website met de nodige zorgvuldigheid en in overeenstemming met de uitdrukkelijk overeengekomen specificaties of vormgeving en, indien van toepassing, met inachtneming van de met opdrachtgever schriftelijk overeengekomen projectorganisatie, methoden, technieken en/of procedures. Alvorens met de ontwikkelingsactiviteiten te beginnen, kan leverancier verlangen dat de opdrachtgever schriftelijk instemt met de specificaties of het ontwerp.

41.3 Indien ter zake geen specifieke afspraken zijn gemaakt, vangt leverancier de ontwerp- en/of ontwikkelwerkzaamheden aan binnen een door leverancier te bepalen redelijke termijn of termijn na het sluiten van de overeenkomst.

41.4 Opdrachtgever stelt leverancier op verzoek van leverancier in de gelegenheid om buiten de gebruikelijke werkdagen en werktijden werkzaamheden bij opdrachtgever te verrichten.

41.5 Tot de verplichtingen van Leverancier met betrekking tot de ontwikkeling van een website behoort niet het ter beschikking stellen van een content management systeem.

41.6 Indien partijen overeenkomen dat leverancier naast ontwikkelactiviteiten ook trainingen, onderhoud en/of support verzorgt en/of dat leverancier ook een domeinnaam aanvraagt, kan leverancier verzoeken dat opdrachtgever een afzonderlijke, schriftelijke overeenkomst aangaat. Leverancier brengt opdrachtgever voor deze diensten afzonderlijk in rekening, tegen de geldende tarieven van leverancier.

41.7 Indien leverancier in het kader van een domeinnaam diensten verleent aan opdrachtgever, zoals het aanvragen, verlengen, vervreemden of overdragen van die naam aan een derde, is opdrachtgever verplicht de regels en methoden van de betreffende instantie(s) in acht te nemen. Op verzoek van opdrachtgever verstrekt leverancier aan opdrachtgever een schriftelijk afschrift van dit reglement. Leverancier is uitdrukkelijk niet verantwoordelijk voor de juistheid of de snelheid van de dienstverlening, noch verantwoordelijk voor het behalen van de resultaten die opdrachtgever beoogt te bereiken. Alle kosten die gemoeid zijn met de aanmelding en/of registratie worden aan Opdrachtgever in rekening gebracht tegen de overeengekomen tarieven en, indien geen tarieven zijn overeengekomen, tegen de geldende tarieven van Leverancier. Leverancier garandeert niet dat een domeinnaam die de klant zou moeten willen gebruiken, ook daadwerkelijk aan de klant wordt toegewezen.

 

Artikel 42 Agile ontwikkeling van software/websites

42.1 Indien partijen een iteratieve ontwikkelmethode hanteren, bijvoorbeeld scrum, aanvaarden partijen: (i) dat de werkzaamheden bij aanvang niet worden uitgevoerd op basis van volledige of volledig uitgewerkte specificaties; en (ii) dat specificaties die al dan niet bij aanvang van de werkzaamheden zijn overeengekomen, gedurende de looptijd van de overeenkomst in onderling overleg en met inachtneming van de projectaanpak die deel uitmaakt van de betreffende ontwikkelmethode, kunnen worden aangepast.

42.2 Alvorens aan te vangen werkzaamheden in het kader van de overeenkomst, stellen partijen één of meer teams samen die bestaan uit vertegenwoordigers van zowel leverancier als opdrachtgever. Het team zorgt ervoor dat de communicatielijnen kort en direct blijven en dat er regelmatig overleg plaatsvindt. Partijen voorzien in de inzet, door beiden, van de overeengekomen capaciteit (fte’s) in termen van teamleden in de rollen en met de kennis en ervaring en de beslissingsbevoegdheid die nodig is om de overeenkomst uit te voeren. Partijen aanvaarden dat om het project tot een succes te maken, de overeengekomen capaciteit een minimumvereiste is. Partijen spannen zich in om sleutelpersoneel dat in eerste aanleg is ingezet, zoveel als redelijkerwijs mogelijk is, tot het einde van het project beschikbaar te houden, tenzij zich omstandigheden voordoen waarop partijen geen invloed hebben. Tijdens de uitvoering van de overeenkomst bepalen partijen in overleg gezamenlijk de specificaties die gelden voor de volgende fase van het project – bijvoorbeeld een timebox – en/of voor de ontwikkeling van een volgend onderdeel. Opdrachtgever aanvaardt het risico dat de software en/of de website niet noodzakelijkerwijs aan alle specificaties voldoet. Opdrachtgever draagt zorg voor permanente en actieve inbreng van en bijdragen van relevante eindgebruikers die door de organisatie of het bedrijf van opdrachtgever worden ondersteund in het kader van o.a. toetsing en (verdere) besluitvorming. Opdrachtgever staat in voor voortgangsgerelateerde beslissingen die tijdens de uitvoering van de overeenkomst moeten worden genomen. Indien opdrachtgever nalaat duidelijke en tijdige voortgangsgerelateerde beslissingen te nemen conform de projectaanpak die deel uitmaakt van de betreffende ontwikkelmethode, is leverancier gerechtigd, maar niet verplicht, om de beslissingen te nemen die leverancier passend acht.

42.3 Indien partijen één of meerdere testmomenten hebben afgesproken, vindt een test uitsluitend plaats op basis van vooraf overeengekomen objectieve, meetbare criteria, zoals bevestiging aan ontwikkelnormen. Fouten en andere onvolkomenheden worden alleen hersteld als het verantwoordelijke team daartoe besluit en dit zal in een volgende iteratie worden uitgevoerd. Mocht er een extra iteratie nodig zijn, dan zijn de kosten voor rekening van de klant. Na de laatste ontwikkelingsfase is leverancier niet gehouden eventuele fouten of andere onvolkomenheden te herstellen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 43 Levering, installatie en oplevering

43.1 Het bepaalde in artikel 35 met betrekking tot levering en installatie is van overeenkomstige toepassing.

43.2 Tenzij leverancier op grond van de overeenkomst verplicht is de programmatuur en/of website voor cliënt op haar eigen computersysteem te hosten, levert leverancier de programmatuur en/of website aan cliënt op een gegevensdrager en in een door leverancier te bepalen vorm, dan wel stelt zij de programmatuur en/of website online ter beschikking aan cliënt.

43.3 Het bepaalde in artikel 36 van deze algemene voorwaarden met betrekking tot acceptatie is van overeenkomstige toepassing.

43.4 Indien partijen gebruik maken van een ontwikkelmethode als bedoeld in artikel 42, is het bepaalde in artikel 36.1, 36.2, artikel 36.4 tot en met 36.9, artikel 36.12 en artikel 40.1 en 40.5 niet van toepassing. Opdrachtgever aanvaardt de software en/of website in de staat waarin deze zich bevindt op het moment dat de laatste ontwikkelfase is beëindigd (‘as is, where is’).

 

Artikel 44 Gebruiksrecht

44.1 Leverancier stelt de in opdracht van opdrachtgever ontwikkelde programmatuur en/of website, samen met de daarbij behorende gebruikersdocumentatie, ter beschikking van opdrachtgever.

44.2 De broncode van de programmatuur en de bij de ontwikkeling van de programmatuur opgestelde technische documentatie worden slechts aan opdrachtgever ter beschikking gesteld indien dit schriftelijk is overeengekomen, in welk geval opdrachtgever gerechtigd is de programmatuur aan te passen.

44.3 Leverancier is niet verplicht de voor het gebruik en/of onderhoud van de programmatuur en/of website benodigde hulpprogrammatuur of -databibliotheken aan opdrachtgever ter beschikking te stellen.

44.4 Het bepaalde in artikel 34 met betrekking tot het gebruiksrecht en de beperkingen van het gebruik zijn van overeenkomstige toepassing.

44.5 Slechts indien uit de inhoud van de schriftelijke overeenkomst uitdrukkelijk blijkt dat alle ontwerp- en ontwikkelkosten volledig en uitsluitend voor rekening van opdrachtgever komen, gelden beperkingen op het gebruik van de programmatuur en/of website voor opdrachtgever niet, in afwijking van het bepaalde in artikel 44.4.

 

Artikel 45 Betaling

45.1 Indien geen betalingsregeling is overeengekomen, worden alle bedragen die verband houden met de ontwikkeling van software en/of website achteraf per kalendermaand opeisbaar.

45.2 De prijs voor de ontwikkelwerkzaamheden omvat de betaling voor het gebruiksrecht van de programmatuur en/of website voor de duur van de overeenkomst.

45.3 De vergoeding voor de ontwikkeling van de programmatuur en/of website omvat niet de vergoeding voor hulpsoftware en programma- en databibliotheken, en eventuele installatiediensten en eventuele aanpassingen en/of onderhoud van de programmatuur en/of website die door opdrachtgever nodig zijn. De betaling omvat ook geen ondersteunende diensten voor de gebruikers van de software en/of website.

 

Artikel 46 Garanties

46.1 Het bepaalde in artikel 40 met betrekking tot garanties is van overeenkomstige toepassing.

46.2 Leverancier staat er niet voor in dat de door haar ontwikkelde software en/of website deugdelijk functioneert op allerlei nieuwe versies van webbrowsertypen en eventueel andere programmatuur en/of websites. Leverancier garandeert evenmin dat de software en/of website op alle soorten hardware naar behoren functioneren.

 

Sectie 6. Onderhoud en ondersteuning van software

De bepalingen in dit artikel ‘Onderhoud en ondersteuning van programmatuur’ zijn, met uitzondering van de Algemene bepalingen van deze algemene voorwaarden, van toepassing indien leverancier diensten verleent op het gebied van softwareonderhoud en softwareondersteuning voor het gebruik van de programmatuur.

 

Artikel 47 Onderhoudsdiensten

47.1 Indien overeengekomen, verricht leverancier onderhoudsdiensten voor de in de overeenkomst genoemde programmatuur. Onder de onderhoudsplicht wordt mede verstaan het herstellen van fouten in de programmatuur in de zin van artikel 36.3 en, uitsluitend indien dit schriftelijk is overeengekomen, het ter beschikking stellen van nieuwe versies van de programmatuur conform artikel 48.

47.2 Opdrachtgever dient geconstateerde fouten in de programmatuur gedetailleerd te melden. Na ontvangst van de melding spant leverancier zich in om fouten te herstellen en/of correcties aan te brengen in latere, nieuwe versies van de programmatuur in overeenstemming met de daarvoor geldende procedures. Afhankelijk van de urgentie en het versie- en releasebeleid van leverancier worden de resultaten op een door leverancier te bepalen wijze en binnen de door leverancier bepaalde termijn aan opdrachtgever ter beschikking gesteld. Leverancier is gerechtigd tijdelijke oplossingen, programma-bypasses of probleemvermijdende beperkingen in de programmatuur aan te brengen. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het installeren, organiseren, parametriseren en afstemmen van de gecorrigeerde programmatuur of de nieuw ter beschikking gestelde versie van de programmatuur en, indien nodig, voor het aanpassen van de gebruikte hardware en besturingsomgeving. Leverancier is nimmer gehouden andere onvolkomenheden te herstellen dan bedoeld in dit artikel. Indien leverancier bereid is andere dan de in dit artikel genoemde onvolkomenheden te herstellen, is leverancier gerechtigd hiervoor een aparte vergoeding in rekening te brengen.

47.3 Het bepaalde in artikel 40.3 en 40.4 is van overeenkomstige toepassing.

47.4 Indien leverancier onderhoudsdiensten online verricht, draagt opdrachtgever er tijdig zorg voor dat een deugdelijk en adequaat beveiligde infrastructuur en netwerkfaciliteiten aanwezig zijn.

47.5 Opdrachtgever verleent alle door leverancier verlangde medewerking voor de onderhoudsdiensten, waaronder onder meer dat opdrachtgever het gebruik van de programmatuur tijdelijk dient te staken en een back-up dient te maken van alle gegevens. 47.6 Indien het onderhoud betrekking heeft op programmatuur die niet door leverancier aan opdrachtgever is geleverd en indien leverancier dit in het kader van onderhoud noodzakelijk of passend acht, stelt opdrachtgever de broncode en de technische (ontwikkel)documentatie van de programmatuur, waaronder datamodellen, ontwerpen, change logs en dergelijke, ter beschikking van leverancier. Opdrachtgever garandeert dat hij gerechtigd is de broncode en documentatie ter beschikking te stellen. Opdrachtgever verleent leverancier het recht de programmatuur, inclusief de broncode en technische (ontwikkel)documentatie, te gebruiken en aan te passen, zodat leverancier de overeengekomen onderhoudsdiensten kan uitvoeren.

 

Artikel 48 Nieuwe versies van de programmatuur

48.1 Onder onderhoud wordt mede verstaan het ter beschikking stellen van nieuwe versies van de programmatuur slechts indien en voor zover dit schriftelijk is overeengekomen. Indien het onderhoud het ter beschikking stellen van nieuwe versies van de programmatuur omvat, worden deze nieuwe versies ter beschikking gesteld ter keuze van leverancier.

48.2 Drie maanden nadat een uitgebreide versie beschikbaar is gesteld, is leverancier niet langer verplicht om fouten in de vorige versie te herstellen en ondersteuning en/of onderhoudsdiensten te verlenen voor een eerdere versie.

48.3 Leverancier kan verlangen dat opdrachtgever een aanvullende schriftelijke overeenkomst met leverancier aangaat voor een versie met nieuwe functionaliteit en dat voor deze versie een nadere betaling wordt gedaan. Leverancier mag functionaliteit uit een eerdere versie van de programmatuur zonder enige aanpassingen in de nieuwe versie opnemen, maar leverancier garandeert niet dat elke nieuwe versie dezelfde functionaliteit bevat als de vorige versie. Leverancier is niet verplicht om bepaalde kenmerken of functionaliteiten in de programmatuur speciaal voor opdrachtgever te onderhouden, aan te passen of toe te voegen.

48.4 Leverancier kan verlangen dat opdrachtgever zijn systeem (hardware, webbrowser, programmatuur en dergelijke) wijzigt indien dit noodzakelijk mocht zijn voor het goed functioneren van een nieuwe versie van de programmatuur.

 

Artikel 49 Ondersteunende diensten

49.1 Indien de door leverancier op grond van de overeenkomst verleende diensten ondersteunende diensten aan gebruikers en/of beheerders van de programmatuur omvatten, adviseert leverancier – online, telefonisch of per e-mail – over het gebruik en de werking van de in de overeenkomst genoemde programmatuur. Opdrachtgever is verplicht de ondersteuningsverzoeken zo volledig en gedetailleerd mogelijk te specificeren, zodat leverancier adequaat kan reageren. Leverancier kan voorwaarden stellen met betrekking tot de wijze waarop steun wordt aangevraagd en de kwalificaties en het aantal personen dat voor steun in aanmerking komt. Leverancier behandelt naar behoren gemotiveerde verzoeken om ondersteuning binnen een redelijke termijn en in overeenstemming met de daarvoor geldende procedures. Leverancier staat niet in voor de juistheid, volledigheid of tijdigheid van reacties of van de geboden ondersteuning. Ondersteunende diensten worden uitgevoerd op werkdagen tijdens de gebruikelijke kantooruren van de leverancier.

49.2 Indien de door leverancier uit hoofde van de overeenkomst verleende diensten ook stand-by diensten omvatten, draagt leverancier er zorg voor dat één of meer personeelsleden beschikbaar zijn op de in de overeenkomst genoemde dagen en tijdstippen. Indien stand-by diensten zijn overeengekomen, is opdrachtgever gerechtigd om in spoedeisende gevallen de ondersteuning van medewerkers in te schakelen indien er sprake is van ernstige fouten, ernstige slechte functies en andere ernstige onvolkomenheden in de werking van de programmatuur. Leverancier garandeert niet dat deze snel worden gerepareerd.

49.3 Het onderhoud en andere overeengekomen diensten als bedoeld in dit hoofdstuk worden uitgevoerd vanaf de datum waarop de overeenkomst is aangegaan, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.

 

Artikel 50 Betaling

50.1 Indien niet uitdrukkelijk een betalingsregeling is overeengekomen, worden alle bedragen die betrekking hebben op het onderhoud van de programmatuur en andere diensten als bedoeld in dit artikel en opgenomen in de overeenkomst, bij vooruitbetaling opeisbaar per kalendermaand.

50.2 Bedragen die betrekking hebben op het onderhoud van de programmatuur en de overige diensten als bedoeld in dit artikel en opgenomen in de overeenkomst, zijn verschuldigd bij het aangaan van de overeenkomst. Betaling voor onderhoud en andere diensten is altijd verschuldigd, ongeacht of opdrachtgever de programmatuur in gebruik heeft genomen en ongeacht of opdrachtgever gebruik maakt van de onderhouds- of supportdiensten.

 

Sectie 7. Advies- en consultancydiensten

Het bepaalde in dit artikel ‘Advies- en consultancydiensten’ is, met uitzondering van de Algemene bepalingen van deze algemene voorwaarden, van toepassing indien leverancier diensten verleent op het gebied van advies en consultancy, welke diensten niet onder leiding en toezicht van opdrachtgever worden verleend.

 

Artikel 51 Verlening van advies- en consultancydiensten

51.1 Leverancier verricht de advies- en consultancydiensten op volledig onafhankelijke wijze, naar eigen inzicht en zonder toezicht en aanwijzingen van opdrachtgever.

51.2 Leverancier verbindt zich niet tot een doorlooptijd van de opdracht omdat de doorlooptijd van een opdracht op het gebied van advies- of consultancydiensten afhankelijk is van verschillende factoren en omstandigheden, zoals de kwaliteit van de door opdrachtgever verstrekte gegevens en informatie en de door opdrachtgever en relevante derden verleende hulpverlening.

51.3 Leverancier verricht haar diensten uitsluitend op de gebruikelijke werkdagen van leverancier en tijdens de gebruikelijke kantooruren van leverancier.

51.4 Het gebruik dat opdrachtgever maakt van enig door leverancier opgesteld advies en/of adviesrapport is steeds voor risico van opdrachtgever. De bewijslast rust op opdrachtgever om te bewijzen dat de advies- en/of consultancydiensten of de wijze waarop deze worden uitgevoerd niet in overeenstemming is met hetgeen schriftelijk is overeengekomen of van een redelijk handelende bevoegde leverancier mag worden verwacht, onverminderd het recht van leverancier om tegenbewijs te leveren,  met behulp van alle wettelijke middelen.

51.5 Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van leverancier is het opdrachtgever niet toegestaan derden te informeren over de werkwijze, methoden en technieken van leverancier en/of de inhoud van aanbevelingen of rapportages van leverancier. Het is Opdrachtgever niet toegestaan aanbevelingen of rapporten van leverancier aan derden te verstrekken of anderszins aanbevelingen of rapporten van leverancier openbaar te maken.

 

Artikel 52 Verslaglegging

52.1 Leverancier informeert opdrachtgever periodiek, op de schriftelijk overeengekomen wijze, over de uitvoering van de diensten. Opdrachtgever informeert leverancier vooraf en schriftelijk over omstandigheden van belang of omstandigheden die voor leverancier van belang kunnen zijn, zoals de wijze van melden, de aan te pakken onderwerpen, de prioritering van opdrachtgever, de beschikbaarheid van middelen en personeel van opdrachtgever, en bijzondere feiten of omstandigheden of feiten of omstandigheden waarvan leverancier mogelijk niet op de hoogte is. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat de door leverancier verstrekte informatie binnen de organisatie of onderneming van opdrachtgever wordt verspreid en ook daadwerkelijk ter kennis wordt genomen en opdrachtgever beoordeelt deze informatie, mede op deze grondslag, en informeert leverancier hierover.

 

Artikel 53 Betaling

53.1 Indien geen betalingsregeling uitdrukkelijk is overeengekomen, worden alle bedragen die verband houden met de door leverancier verrichte diensten als bedoeld in dit artikel achteraf opeisbaar per kalendermaand.

 

Sectie 8. Detachering

Het bepaalde in dit artikel ‘Detacheringsdiensten’ is, met uitzondering van de Algemene bepalingen van deze algemene voorwaarden, van toepassing indien leverancier een of meer van haar medewerkers ter beschikking stelt aan opdrachtgever om onder toezicht en instructies van opdrachtgever werkzaamheden te verrichten.

 

Artikel 54 Detachering

54.1 Leverancier stelt de in de overeenkomst genoemde medewerker ter beschikking om onder leiding en toezicht van opdrachtgever werkzaamheden te verrichten. De resultaten van deze activiteiten zijn voor risico van de klant. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, wordt de werknemer gedurende veertig uur per week, gedurende de gebruikelijke werkdagen van de leverancier, ter beschikking gesteld van opdrachtgever.

54.2 Opdrachtgever mag de ter beschikking gestelde medewerker slechts inzetten voor het verrichten van andere werkzaamheden dan de overeengekomen werkzaamheden, indien leverancier daarmee vooraf schriftelijk heeft ingestemd.

54.3 Opdrachtgever mag de ter beschikking gestelde medewerker slechts detacheren aan een derde ten behoeve van het verrichten van werkzaamheden onder leiding en toezicht van die derde, indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.

54.4 Leverancier spant zich naar redelijkheid in om ervoor te zorgen dat de ter beschikking gestelde werknemer gedurende de overeengekomen dagen gedurende de looptijd van de overeenkomst beschikbaar blijft voor het verrichten van werkzaamheden, behoudens in geval van arbeidsongeschiktheid van de werknemer of indien de werknemer uit dienst treedt bij leverancier. Ook indien de overeenkomst is aangegaan met het oog op het verrichten van werkzaamheden door één bepaalde persoon, is leverancier steeds gerechtigd om na overleg met opdrachtgever deze persoon te vervangen door één of meer personen die over dezelfde kwalificaties beschikken.

54.5 Opdrachtgever is gerechtigd vervanging van de ter beschikking gestelde medewerker te vorderen (i) indien de ter beschikking gestelde medewerker aantoonbaar niet voldoet aan de uitdrukkelijk overeengekomen kwaliteitseisen en opdrachtgever leverancier hiervan binnen drie werkdagen na aanvang van de werkzaamheden gemotiveerd op de hoogte stelt, of (ii) in geval van langdurige arbeidsongeschiktheid van de betreffende medewerker of indien de medewerker uit dienst treedt bij leverancier. Leverancier voldoet onverwijld en met voorrang aan een dergelijk verzoek. Leverancier garandeert niet dat de ter beschikking gestelde medewerker altijd vervangen kan worden. Indien de werknemer niet of niet tijdig kan worden vervangen, vervallen zowel de rechten van de werknemer met betrekking tot de verdere uitvoering van de overeenkomst als alle aanspraken van de opdrachtgever die voortvloeien uit het niet nakomen van de overeenkomst. De betalingsverplichtingen van Opdrachtgever met betrekking tot de reeds verrichte werkzaamheden blijven onverkort van toepassing.

 

Artikel 55 Duur detacheringsovereenkomst

55.1 Niettegenstaande het bepaalde in artikel 4 van deze algemene voorwaarden geldt de detacheringsovereenkomst, indien tussen partijen gelet op de duur van de detachering niets is overeengekomen, als een overeenkomst voor onbepaalde tijd, in welk geval ieder der partijen een opzegtermijn van één kalendermaand na enige aanvangsduur van de overeenkomst in acht dient te nemen. Opzegging door middel van opzegging dient schriftelijk te geschieden.

 

Artikel 56 Arbeidstijden en arbeidsvoorwaarden

56.1 De werktijden, vakantieperiodes, rusttijden en andere relevante arbeidsvoorwaarden van de ter beschikking gestelde werknemer zijn dezelfde als die welke door opdrachtgever gebruikelijk worden gehanteerd. Opdrachtgever garandeert dat de werktijden, vakantieperiodes, rusttijden en andere relevante arbeidsvoorwaarden in overeenstemming zijn met relevante wet- en regelgeving.

56.2 Opdrachtgever informeert leverancier over een voorgenomen tijdelijke of permanente sluiting van haar organisatie of onderneming.

 

Artikel 57 Overwerkvergoeding en reistijd

57.1 Indien de ter beschikking gestelde werknemer in opdracht van opdrachtgever of op verzoek van opdrachtgever meer uren per dag werkt dan het overeengekomen of gebruikelijke aantal werkuren of op andere dagen werkt dan de gebruikelijke werkdagen van leverancier, worden deze uren aan opdrachtgever in rekening gebracht tegen het overeengekomen overwerktarief, of, indien een dergelijk tarief niet is overeengekomen,  tegen het toepasselijke overwerktarief van de leverancier. Leverancier informeert opdrachtgever desgevraagd over de geldende overwerktarieven.

57.2 Reiskosten en reistijd worden aan Opdrachtgever in rekening gebracht conform de geldende regels en normen van Leverancier. Leverancier informeert opdrachtgever desgevraagd over de geldende regels en normen van leverancier.

 

Artikel 58 Aansprakelijkheid van huurder en overige aansprakelijkheid

58.1 Leverancier draagt er zorg voor dat bedragen die verschuldigd zijn aan loonbelasting, premies volksverzekeringen, premies werknemersverzekeringen, inkomensafhankelijke zorgpremies en omzetbelasting voor de ter beschikking gestelde werknemer uit hoofde van de overeenkomst met opdrachtgever tijdig en volledig worden betaald. Leverancier vrijwaart opdrachtgever voor alle aanspraken van de Belastingdienst of autoriteiten die belast zijn met de uitvoering van de sociale verzekeringswetgeving die verschuldigd en opeisbaar zijn uit hoofde van de overeenkomst met opdrachtgever, mits opdrachtgever leverancier onverwijld schriftelijk informeert over dergelijke aanspraken wanneer deze zich voordoen en over de inhoud van een claim en afwikkeling van die claim achterwege laat,  inclusief de eventueel te treffen afspraken hieromtrent, geheel ter overmaat van leverancier. Opdrachtgever verstrekt leverancier de volmachten en de benodigde informatie en staat leverancier bij om zich, zo nodig in naam van opdrachtgever, te verdedigen tegen dergelijke aanspraken.

58.2 Leverancier aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de kwaliteit van de resultaten van de werkzaamheden die onder toezicht en in opdracht van opdrachtgever zijn verricht.

 

Sectie 9. Opleidingen

Het bepaalde in dit artikel ‘Trainingen’ is, met uitzondering van de Algemene bepalingen van deze algemene voorwaarden, van toepassing indien leverancier diensten verleent, onder welke naam en op welke wijze dan ook – bijvoorbeeld in elektronische vorm – op het gebied van opleidingen, cursussen, workshops, trainingen, seminars en dergelijke (hierna te noemen: trainingen).

 

Artikel 59 Aanmelding en doorhaling

59.1 Inschrijving voor een training dient schriftelijk te geschieden en is bindend na bevestiging daarvan door leverancier.

59.2 Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de keuze en geschiktheid van de training voor de deelnemers. Het ontbreken van de vereiste voorkennis van een deelnemer laat de verplichtingen van de opdrachtgever uit hoofde van de overeenkomst onverlet. Opdrachtgever kan een cursist na schriftelijke toestemming van leverancier vervangen door een andere cursist.

59.3 Indien naar het oordeel van leverancier het aantal inschrijvingen daartoe aanleiding mocht geven, is leverancier gerechtigd de opleiding te annuleren, te combineren met één of meer opleidingen of op een later tijdstip of op een later tijdstip in te plannen. Leverancier behoudt zich het recht voor om de locatie van de training te wijzigen. Leverancier is gerechtigd de opleiding organisatorisch en inhoudelijk te wijzigen.

59.4 Indien opdrachtgever of deelnemer afziet van deelname aan een training, worden de gevolgen van de annulering beheerst door de geldende regels van leverancier. Annulering dient in ieder geval schriftelijk en voorafgaand aan de training of het betreffende onderdeel van de training te geschieden. Annulering of verhindering heeft geen invloed op de betalingsverplichtingen van de opdrachtgever uit hoofde van de overeenkomst.

 

Artikel 60 Opleidingen

60.1 Opdrachtgever aanvaardt dat leverancier de inhoud en de omvang van de training bepaalt.

60.2 Opdrachtgever informeert de deelnemers over de verplichtingen uit de overeenkomst en de door leverancier voor deelname aan de training voorgeschreven gedrags- en overige regels en opdrachtgever draagt zorg voor de naleving door deelnemers van deze verplichtingen en regels.

60.3 Indien leverancier bij de training gebruik maakt van eigen hard- of software, garandeert leverancier niet dat deze hard- of software vrij is van fouten en zonder onderbreking werkt. Indien de training bij opdrachtgever wordt gegeven, zorgt opdrachtgever ervoor dat er een passend klaslokaal en goed werkende hard- en software beschikbaar is. Indien blijkt dat de faciliteiten op het terrein van opdrachtgever niet aan de eisen voldoen en de kwaliteit van de opleiding daardoor niet kan worden gegarandeerd, is leverancier gerechtigd de opleiding niet te starten, in te korten of geheel te staken.

60.4 De overeenkomst omvat niet het afnemen van een examen of een toets.

60.5 Opdrachtgever wordt separaat in rekening gebracht voor de voor de training ter beschikking gestelde of geproduceerde documentatie, trainingsmaterialen of trainingsmiddelen. Dit geldt ook voor eventuele opleidingscertificaten of duplicaten van opleidingscertificaten.

60.6 Indien de training plaatsvindt als een nieuw-leertraining, zijn de bepalingen van het onderdeel ‘Software-as-a-Service (SaaS)’ zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing.

 

Artikel 61 Prijs en betaling

61.1 Leverancier kan verlangen dat opdrachtgever de verschuldigde bedragen voor aanvang van de training betaalt. Suppler kan deelnemers uitsluiten van deelname aan de training indien opdrachtgever niet tijdig voor de betaling zorgt, onverminderd eventuele andere rechten die leverancier heeft.

61.2 Indien leverancier een voorstudie heeft uitgevoerd ter uitvoering van een opleidingsplan of opleidingsadviezen heeft gegeven, kunnen de daarmee gemoeide kosten afzonderlijk aan opdrachtgever in rekening worden gebracht.

61.3 Tenzij leverancier uitdrukkelijk heeft aangegeven dat de training is vrijgesteld van BTW in de zin van artikel 11 van de Wet op de omzetbelasting 1968, is over de betaling van opdrachtgever BTW verschuldigd. Leverancier is gerechtigd haar prijzen na het aangaan van de overeenkomst aan te passen in geval van wijzigingen in het btw-regime voor opleidingen zoals dat krachtens of krachtens de wet geldt.

 

Sectie 10. Hosting

Het bepaalde in dit artikel ‘Hosting’ is, met uitzondering van de Algemene bepalingen van deze algemene voorwaarden, van toepassing indien leverancier onder welke benaming dan ook diensten verleent op het gebied van hosting en hostinggerelateerde diensten.

 

Artikel 62 Hostingdiensten

62.1 Leverancier voert de met opdrachtgever overeengekomen hostingdiensten uit.

62.2 Indien de overeenkomst tot doel heeft ruimte op de harde schijf ter beschikking te stellen, mag opdrachtgever de overeengekomen schijfruimte niet overschrijden, tenzij in de overeenkomst uitdrukkelijk de gevolgen daarvan zijn overeengekomen. De overeenkomst heeft slechts betrekking op het ter beschikking stellen van schijfruimte op een speciaal voor opdrachtgever gereserveerde server voor zover dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. Al het gebruik van schijfruimte, dataverkeer en ander gebruik van systemen en infrastructuur wordt beperkt tot de door partijen overeengekomen maxima. Dataverkeer dat in een bepaalde periode niet door opdrachtgever wordt gebruikt, mag niet worden overgedragen naar een volgende periode. Bij overschrijding van de overeengekomen maxima brengt leverancier opdrachtgever een aanvullende vergoeding in rekening tegen de door haar geldende tarieven.

62.3 Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het beheer, waaronder het controleren van de instellingen, en het gebruik van de hostingdienst, en de wijze waarop de resultaten van de dienst worden geïmplementeerd. Indien hierover geen specifieke afspraken zijn gemaakt, is opdrachtgever zelf verantwoordelijk voor het installeren, organiseren, parametriseren en afstemmen van de programmatuur en hulpprogrammatuur, en voor het waar nodig wijzigen van de gebruikte hardware en gebruikersomgeving en voor het tot stand brengen van de gewenste interoperabiliteit. Leverancier is niet verplicht tot het uitvoeren van dataconversie.

62.4 Uitsluitend indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen, heeft de overeenkomst tevens tot doel beveiligings-, back-up-, onvoorziene- en hersteldiensten te verzekeren of ter beschikking te stellen.

62.5 Leverancier kan de hostingdienst tijdelijk geheel of gedeeltelijk buiten gebruik stellen ten behoeve van preventief, correctief of adaptief onderhoud. Leverancier draagt er zorg voor dat de periode gedurende welke de dienst buiten bedrijf is niet langer duurt dan noodzakelijk is en draagt er tevens zorg voor dat deze, waar mogelijk, buiten kantooruren plaatsvindt en naar gelang van omstandigheden laat aanvangen nadat cliënt is geraadpleegd.

62.6 Indien leverancier op grond van de overeenkomst diensten verleent aan opdrachtgever in het kader van een domeinnaam, zoals het aanvragen, verlengen, vervreemden of overdragen van die naam aan een derde, is opdrachtgever verplicht de regels en methoden van de betreffende organisatie(s) in acht te nemen. Op verzoek van opdrachtgever verstrekt leverancier aan opdrachtgever een schriftelijk afschrift van dit reglement. Leverancier is uitdrukkelijk niet verantwoordelijk voor de juistheid of de snelheid van de dienstverlening, noch verantwoordelijk voor het behalen van de resultaten die opdrachtgever beoogt te bereiken. Alle kosten die gemoeid zijn met de aanmelding en/of registratie worden aan Opdrachtgever in rekening gebracht tegen de overeengekomen tarieven en, indien geen tarieven zijn overeengekomen, tegen de geldende tarieven van Leverancier. Leverancier garandeert niet dat een domeinnaam die de klant zou moeten willen gebruiken, ook daadwerkelijk aan de klant wordt toegewezen.

 

Artikel 63 Kennisgeving en verwijdering

63.1 Opdrachtgever handelt te allen tijde als een goede huisvader en handelt niet onrechtmatig jegens derden, meer in het bijzonder door het respecteren van de intellectuele eigendomsrechten en andere rechten van derden en de privacy van derden, door zich te onthouden van het verspreiden van informatie op een wijze die in strijd is met de wet, van het verlenen van ongeoorloofde toegang tot systemen en van het verspreiden van virussen of andere schadelijke programma’s of gegevens,  en door zich te onthouden van het plegen van strafbare feiten en het schenden van andere wettelijke verplichtingen.

63.2 Ter voorkoming van aansprakelijkheid jegens derden of ter beperking van de gevolgen daarvan is leverancier steeds gerechtigd maatregelen te nemen ten aanzien van een handelen of nalaten van of voor rekening van opdrachtgever. Op eerste schriftelijk verzoek van leverancier verwijdert opdrachtgever onverwijld gegevens en/of informatie uit de systemen van leverancier. Indien opdrachtgever dit nalaat, is leverancier gerechtigd om naar eigen keuze de gegevens en/of informatie zelf te verwijderen of de toegang tot de gegevens en/of informatie onmogelijk te maken. Daarnaast is leverancier gerechtigd om in geval van (dreigende) overtreding van het bepaalde in artikel 63.1 opdrachtgever met onmiddellijke ingang en zonder voorafgaande kennisgeving de toegang tot de systemen van leverancier te ontzeggen. Een en ander laat onverlet dat leverancier andere maatregelen neemt of andere wettelijke en contractuele rechten uitoefent ten opzichte van de klant. Leverancier is ook in dat geval gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden door middel van een opzegging, zonder dat hij daarvoor jegens opdrachtgever aansprakelijk is.

63.3 Van leverancier kan niet worden verwacht dat zij zich een oordeel vormt over de gegrondheid van de aanspraken van derden of van het verweer van opdrachtgever, dan wel op enigerlei wijze betrokken raakt bij enig geschil tussen een derde en opdrachtgever. Opdrachtgever dient ter zake met de betreffende derde te handelen en leverancier schriftelijk, deugdelijk onderbouwd en met stukken onderbouwd te informeren.

 

Sectie 11. Hardware aankopen

Het bepaalde in dit artikel ‘Aanschaf van hardware’ is, behoudens de Algemene bepalingen van deze algemene voorwaarden, van toepassing indien leverancier hardware, van welke aard dan ook, en/of andere goederen (lichamelijke zaken) aan opdrachtgever verkoopt.

 

Artikel 64 Aan- en verkoop

64.1 Leverancier verkoopt de hardware en/of andere zaken volgens de aard en het aantal schriftelijk overeengekomen.

64.2 Leverancier garandeert niet dat de apparatuur en/of zaken bij aflevering geschikt zijn voor het werkelijke en/of beoogde gebruik van cliënt, tenzij de beoogde doeleinden duidelijk en zonder voorbehoud in de schriftelijke overeenkomst zijn gespecificeerd.

64.3 De verkoopplicht van Leverancier omvat niet de assemblage en installatie van materialen, programmatuur, consumentenartikelen en -artikelen, batterijen, stempels, inkt en inktpatronen, tonerartikelen, kabels en accessoires.

64.4 Leverancier garandeert niet dat de montage-, installatie- en bedieningsinstructies die bij de hardware en/of goederen worden geleverd, vrij zijn van fouten en dat de hardware en/of goederen de in deze handleiding genoemde kenmerken hebben.

 

Artikel 65 Levering

65.1 De door leverancier aan opdrachtgever verkochte hardware en/of goederen worden af magazijn aan opdrachtgever geleverd. Indien dit schriftelijk is overeengekomen, levert leverancier de verkochte zaken aan opdrachtgever af op een door opdrachtgever aan te wijzen locatie, dan wel laat deze op deze locatie leveren. Leverancier informeert opdrachtgever, zo mogelijk tijdig voor de levering, over het tijdstip waarop leverancier of de door leverancier ingeschakelde vervoerder voornemens is de hardware en/of goederen te leveren.

65.2 De aanschafprijs van de hardware en/of goederen is exclusief de kosten van transport, verzekering, sjouwen en hijsen, het huren van tijdelijke voorzieningen en dergelijke. Indien van toepassing worden deze kosten aan de opdrachtgever in rekening gebracht.

65.3 Indien opdrachtgever leverancier verzoekt oude materialen – zoals netwerken, kasten, kabelgoten, verpakkingsmaterialen, hardware of gegevens op hardware – te verwijderen of te vernietigen of indien leverancier hiertoe wettelijk verplicht is, kan leverancier dit verzoek aanvaarden op basis van een schriftelijke opdracht en tegen de door haar geldende tarieven. Indien en voor zover het leverancier bij wet verboden is betaling te verlangen, bijvoorbeeld in het kader van de oud-voor-nieuw-regeling, brengt leverancier in voorkomend geval geen kosten in rekening.

65.4 Mits partijen daartoe schriftelijk een overeenkomst zijn aangegaan, is leverancier verantwoordelijk voor het installeren, configureren en aansluiten van de hardware en/of goederen of voor het (laten) installeren, configureren en aansluiten van de hardware en/of goederen. Een eventuele verplichting van leverancier om hardware te installeren en/of te configureren omvat noch gegevensconversie, noch software-installatie. Leverancier is niet verantwoordelijk voor het verkrijgen van de eventueel vereiste licenties.

65.5 Leverancier is steeds gerechtigd de overeenkomst in deelleveringen uit te voeren.

 

Artikel 66 Proefopstelling

66.1 Leverancier is slechts verplicht een testomgeving in te richten voor de hardware waarin opdrachtgever geïnteresseerd is, indien dit schriftelijk is overeengekomen. Leverancier kan aan een proefopstelling (financiële) voorwaarden verbinden. Een testopstelling houdt in dat de standaardversie van de hardware tijdelijk beschikbaar wordt gesteld tegen goedkeuring, exclusief accessoires, in een door opdrachtgever ter beschikking gestelde ruimte, voorafgaand aan de definitieve beslissing van opdrachtgever over het al dan niet aanschaffen van de betreffende hardware. Opdrachtgever is aansprakelijk voor het gebruik van, beschadiging en diefstal of verlies van de hardware die deel uitmaakt van een testopstelling.

 

Artikel 67 Eisen hardware-omgeving

67.1 Opdrachtgever draagt zorg voor een omgeving die voldoet aan de door leverancier aan de hardware en/of goederen gestelde eisen, onder meer op het gebied van temperatuur, luchtvochtigheid en technische eisen.

67.2 Opdrachtgever draagt er zorg voor dat door derden te verrichten werkzaamheden, zoals bouwwerkzaamheden, adequaat en tijdig worden uitgevoerd. Artikel 68 Garanties68.1Leverancier spant zich in om gebreken in het materiaal en fabricagefouten in de verkochte hardware en/of goederen, alsmede gebreken in door leverancier in het kader van de garantie geleverde onderdelen, binnen een redelijke termijn en kosteloos te herstellen indien deze gebreken binnen een termijn van drie maanden na levering uitvoerig aan leverancier worden gemeld. Indien naar het redelijk oordeel van leverancier de gebreken niet kunnen worden hersteld of reparatie te lang zou duren, dan wel herstel onevenredig hoge kosten met zich mee zou brengen, is leverancier gerechtigd de hardware en/of goederen kosteloos te vervangen door andere, soortgelijke, doch niet noodzakelijkerwijs identieke, hardware en/of goederen. De garantie omvat geen gegevensconversie die nodig zou zijn vanwege een reparatie of vervanging. Alle vervangen onderdelen zijn eigendom van de leverancier. De garantieverplichting vervalt indien gebreken aan de hardware, goederen of onderdelen geheel of gedeeltelijk zijn veroorzaakt door onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik of door van buiten komende omstandigheden zoals brand- of waterschade, of indien opdrachtgever de door leverancier onder garantie geleverde hardware of onderdelen zonder toestemming van leverancier wijzigt of laat wijzigen. Leverancier onthoudt deze toestemming niet op onredelijke gronden.

 

Artikel 68 Garanties

68.1 Leverancier spant zich in om gebreken in het materiaal en fabricagefouten in de verkochte hardware en/of goederen, alsmede gebreken in door leverancier in het kader van de garantie geleverde onderdelen, binnen een redelijke termijn en kosteloos te herstellen, indien deze gebreken binnen een termijn van drie maanden na levering uitvoerig aan leverancier zijn gemeld. Indien naar het redelijk oordeel van leverancier de gebreken niet kunnen worden hersteld of reparatie te lang zou duren, dan wel herstel onevenredig hoge kosten met zich mee zou brengen, is leverancier gerechtigd de hardware en/of goederen kosteloos te vervangen door andere, soortgelijke, doch niet noodzakelijkerwijs identieke, hardware en/of goederen. De garantie omvat geen gegevensconversie die nodig zou zijn vanwege een reparatie of vervanging. Alle vervangen onderdelen zijn eigendom van de leverancier. De garantieverplichting vervalt indien gebreken aan de hardware, goederen of onderdelen geheel of gedeeltelijk zijn veroorzaakt door onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik of door van buiten komende omstandigheden zoals brand- of waterschade, of indien opdrachtgever de door leverancier onder garantie geleverde hardware of onderdelen zonder toestemming van leverancier wijzigt of laat wijzigen. Leverancier onthoudt deze toestemming niet op onredelijke gronden.

68.2 Opdrachtgever kan geen andere dan de in artikel 68.1 genoemde aanspraken of nadere vorderingen wegens non-conformiteit van geleverde hardware en/of zaken instellen.

68.3 Eventuele kosten van werkzaamheden en reparaties die buiten het kader van deze garantie worden uitgevoerd, worden door Opdrachtgever in rekening gebracht tegen de door leverancier geldende tarieven.

68.4 Leverancier heeft geen enkele verplichting uit hoofde van de koopovereenkomst met betrekking tot gebreken en/of andere gebreken die na afloop van de in artikel 68.1 genoemde garantietermijn worden gemeld.

 

Sectie 12. Hardware leasen

Het bepaalde in dit artikel ‘Leasing van hardware’ is, behoudens de Algemene bepalingen van deze algemene voorwaarden, van toepassing indien leverancier hardware van welke aard dan ook verhuurt aan opdrachtgever.

 

Artikel 69 Verhuur

69.2 Leverancier verhuurt aan opdrachtgever de in de huurovereenkomst gespecificeerde hardware en relevante gebruikersdocumentatie.

69.3 De huurovereenkomst omvat noch het ter beschikking stellen van programmatuur op afzonderlijke gegevensdragers, noch het ter beschikking stellen van de consumentenartikelen en -artikelen die nodig zijn voor het gebruik van de hardware, zoals batterijen, inkt en inktpatronen, tonerartikelen, kabels en accessoires.

69.4 De huurovereenkomst vangt aan op de datum waarop de hardware aan opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

 

Artikel 70 Voorafgaande controle

70.1 Bij wijze van voorafgaande inspectie kan leverancier in aanwezigheid van opdrachtgever en voorafgaand aan het ter beschikking stellen van de apparatuur of bij het ter beschikking stellen daarvan een rapport opstellen, waarin de staat van de apparatuur wordt beschreven, met inbegrip van de geconstateerde gebreken. Leverancier kan verlangen dat opdrachtgever dit rapport ondertekent, alvorens de apparatuur voor gebruik aan opdrachtgever ter beschikking te stellen, om aan te geven dat opdrachtgever akkoord gaat met de tekst van het rapport. De gebreken in de hardware die in dit rapport worden vermeld, zijn voor rekening van de leverancier. Indien gebreken worden geconstateerd, spreken partijen af of, en zo ja, hoe en wanneer, de in het rapport genoemde gebreken hersteld moeten worden.

70.2 Indien cliënt niet naar behoren meewerkt aan de in artikel 70.1 bedoelde voorafgaande inspectie, is leverancier gerechtigd deze voorafgaande inspectie zonder aanwezigheid van opdrachtgever uit te voeren en zelf het rapport op te stellen. Dit rapport is bindend voor de opdrachtgever.

70.3 Indien geen voorafgaande inspectie wordt uitgevoerd, wordt opdrachtgever geacht de apparatuur in een deugdelijke en onbeschadigde staat te hebben ontvangen.

 

Artikel 71 Gebruik van de hardware

71.1 Opdrachtgever gebruikt de apparatuur uitsluitend in en voor de eigen organisatie of onderneming, met inachtneming van het gebruik waarvoor de apparatuur is bestemd in de overeenkomst en op de in de overeenkomst genoemde locaties. Gebruik van de hardware door of ten behoeve van derden is niet toegestaan. Het recht om de hardware te gebruiken is niet overdraagbaar. Het is Opdrachtgever niet toegestaan de hardware aan een derde te verhuren of anderszins een derde in staat te stellen de hardware te gebruiken of er samen met Opdrachtgever gebruik van te maken.

71.2 Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het installeren, monteren en gebruiksklaar maken van de hardware.

71.3 Het is Opdrachtgever niet toegestaan de apparatuur of een gedeelte daarvan als zekerheid of onderpand te gebruiken, op welke wijze dan ook, of op andere wijze over de apparatuur of een deel daarvan te beschikken.

71.4 Opdrachtgever gebruikt en onderhoudt de apparatuur met de nodige zorgvuldigheid. Opdrachtgever neemt adequate maatregelen om eventuele schade aan de hardware te voorkomen. Mocht er schade zijn, dan informeert opdrachtgever leverancier hiervan onmiddellijk. Voor de duur van de huurovereenkomst is opdrachtgever jegens leverancier steeds aansprakelijk voor schade aan de hardware en diefstal, verlies of verduistering van de hardware.

71.5 Het is Opdrachtgever niet toegestaan de apparatuur geheel of gedeeltelijk aan te passen of daaraan toe te voegen. Indien er desondanks wijzigingen of aanvullingen zijn aangebracht, is opdrachtgever verplicht deze wijzigingen of aanvullingen uiterlijk bij het einde van de huurovereenkomst ongedaan te maken of te verwijderen.

71.6 Partijen komen overeen dat gebreken in de door of in opdracht van opdrachtgever aan de hardware aangebrachte modificaties of toevoegingen en alle gebreken aan de hardware die door die modificaties of gebreken zijn veroorzaakt, niet worden aangemerkt als gebreken in de zin van artikel 7:204 van het Burgerlijk Wetboek. Opdrachtgever kan ter zake van dergelijke gebreken nimmer een vordering instellen tegen leverancier. Leverancier is niet verplicht tot het uitvoeren van reparaties of het verrichten van onderhoudsdiensten met betrekking tot dergelijke gebreken.

71.7 Opdrachtgever heeft geen recht op enige vergoeding voor door opdrachtgever aangebrachte wijzigingen of toevoegingen aan de gehuurde hardware, indien deze wijzigingen of aanvullingen, om welke reden dan ook, niet op het tijdstip of na afloop van de leaseovereenkomst ongedaan worden gemaakt of verwijderd.

71.8 Opdrachtgever informeert leverancier onverwijld schriftelijk over het feit dat de hardware voorlopig in beslag is genomen, onder vermelding van de identiteit van de beslaglegger en de reden van de beslaglegging. Opdrachtgever laat de deurwaarder die beslag legt onverwijld inzage geven in de huurovereenkomst.

 

Artikel 72 Onderhoud van de gehuurde hardware

72.1 Het is Opdrachtgever niet toegestaan de gehuurde hardware zelf te onderhouden of door een derde te laten onderhouden.

72.2 Opdrachtgever informeert leverancier onverwijld schriftelijk over eventuele gebreken die hij constateert aan de gehuurde hardware. Leverancier spant zich in om binnen een redelijke termijn en door middel van correctief onderhoud gebreken aan de hardware die voor rekening van leverancier komen, te herstellen. Leverancier is ook gerechtigd, maar niet verplicht, om preventief onderhoud aan de hardware uit te voeren. Opdrachtgever stelt leverancier desgevraagd in de gelegenheid om correctieve en/of preventieve onderhoudswerkzaamheden uit te voeren. Partijen bepalen samen, in overleg en vooraf, de data waarop en de tijdstippen waarop onderhoudswerkzaamheden moeten worden uitgevoerd. Opdrachtgever heeft geen recht op vervangende hardware gedurende de tijd dat onderhoudswerkzaamheden worden uitgevoerd.

72.3 De verplichting van Leverancier tot herstel van gebreken sluit uit:

·         het herstellen van gebreken die opdrachtgever bij het aangaan van de huurovereenkomst heeft aanvaard;

·         het repareren van gebreken die zijn veroorzaakt door externe omstandigheden;

·         het herstellen van gebreken die aan Opdrachtgever, diens personeelsleden en/of door Opdrachtgever ingeschakelde derden kunnen worden toegerekend;

·         het repareren van defecten die zijn veroorzaakt door onzorgvuldig, onjuist of ondeskundig gebruik of gebruik dat in strijd is met het gebruik beschreven in de documentatie;

·         het repareren van gebreken die verband houden met het gebruik van onderdelen of consumentenartikelen die niet door de leverancier zijn aanbevolen of geautoriseerd;

·         het repareren van defecten die worden veroorzaakt doordat de hardware wordt gebruikt op een manier die in strijd is met het beoogde gebruik;

·         het repareren van defecten die zijn veroorzaakt door ongeoorloofde wijzigingen of toevoegingen aan de hardware.

72.4 Indien leverancier de in het vorige lid bedoelde gebreken (doet) herstellen, zijn de kosten van de uitgevoerde reparaties aan opdrachtgever in rekening gebracht tegen de door leverancier geldend tarief.

72.5 Leverancier is te allen tijde gerechtigd af te zien van herstel van de gebreken en de hardware te vervangen door andere, soortgelijke, maar niet noodzakelijkerwijs identieke, hardware.

72.6 Leverancier is nimmer verplicht verloren gegane gegevens te herstellen of te reconstrueren.

 

Artikel 73 Eindcontrole en teruggave van ijzerwaren

73.1 Aan het einde van de huurovereenkomst levert opdrachtgever de hardware in originele staat in bij leverancier. Eventuele transportkosten die voortvloeien uit het retourneren van de hardware zijn voor rekening van de klant.

73.2 Voorafgaand aan of uiterlijk op de laatste werkdag van de huurperiode verleent opdrachtgever zijn medewerking aan een gezamenlijke, eindinspectie van de staat van de hardware. De bevindingen van deze eindinspectie worden vastgelegd in een gezamenlijk op te stellen rapport. Dit rapport moet door beide partijen worden ondertekend. Indien opdrachtgever geen medewerking verleent aan de eindinspectie, is leverancier gerechtigd deze inspectie zonder aanwezigheid van opdrachtgever uit te voeren en zelf het rapport op te stellen. Dit rapport is bindend voor de opdrachtgever.

73.3 Leverancier is gerechtigd de gebreken die in het eindinspectierapport zijn opgesomd en die – in redelijkheid – voor rekening en risico van opdrachtgever zijn, voor rekening van opdrachtgever te laten herstellen. Opdrachtgever is aansprakelijk voor eventuele schade die leverancier lijdt doordat de hardware tijdelijk buiten bedrijf is of omdat leverancier de hardware niet aan een derde kan verhuren.

73.4 Indien opdrachtgever aan het einde van de looptijd van de huurovereenkomst een wijziging die opdrachtgever in de hardware heeft aangebracht niet ongedaan heeft gemaakt of heeft verwijderd, komen partijen overeen dat opdrachtgever geacht wordt afstand te hebben gedaan van alle rechten op die wijzigingen en/of toevoegingen.

 

Sectie 13. Onderhoud van hardware

Het bepaalde in dit artikel ‘Onderhoud van hardware’ is, behoudens de Algemene bepalingen van deze algemene voorwaarden, van toepassing indien leverancier hardware, van welke aard dan ook, voor opdrachtgever onderhoudt.

 

Artikel 74 Onderhoudsdiensten

74.1 Leverancier verricht onderhoudsdiensten voor de in de onderhoudsovereenkomst genoemde hardware, mits de hardware in Nederland is opgesteld.

74.2 Opdrachtgever is niet gerechtigd tot tijdelijke vervanging van hardware gedurende de tijd dat leverancier de te onderhouden hardware in zijn bezit heeft.

74.3 De inhoud en omvang van de te verrichten onderhoudsdiensten en de eventueel van toepassing zijnde serviceniveaus worden vastgelegd in een schriftelijke onderhoudsovereenkomst. Indien onderhoud niet schriftelijk is overeengekomen, is leverancier gehouden zich tot het uiterste in te spannen om storingen die door opdrachtgever op passende wijze zijn gemeld, binnen een redelijke termijn te herstellen. Onder ‘storing’ wordt in deze algemene voorwaarden verstaan het niet voldoen van de hardware aan de door leverancier uitdrukkelijk schriftelijk kenbaar gemaakte hardwarespecificaties of het niet ononderbroken voldoen van de hardware aan deze specificaties. Van een storing is pas sprake als opdrachtgever deze storing niet alleen kan aantonen, maar ook reproduceren. Leverancier is ook gerechtigd, maar niet verplicht, om preventief onderhoud uit te voeren.

74.4 Opdrachtgever informeert leverancier onverwijld over een storing in de hardware, onder overlegging van een gedetailleerde omschrijving daarvan, wanneer deze storing zich voordoet.

74.5 Opdrachtgever verleent alle door leverancier benodigde assistentie in het kader van onderhoudsdiensten, bijvoorbeeld om het gebruik van de hardware tijdelijk te staken. Opdrachtgever verleent personeel van leverancier of door leverancier aangewezen derden toegang tot de locatie van de hardware, verleent de benodigde assistentie en stelt de hardware ter beschikking van leverancier zodat de onderhoudsdiensten kunnen worden uitgevoerd.

74.6 Opdrachtgever draagt er zorg voor dat een volledige en goed functionerende back-up wordt gemaakt van alle in of op de hardware vastgelegde programmatuur en gegevens voordat de hardware ter beschikking wordt gesteld aan leverancier voor onderhoud. 74.7 Op verzoek van leverancier is bij de uitvoering van de onderhoudswerkzaamheden een van de medewerkers van opdrachtgever aanwezig die deskundig is op dit gebied.

74.8 Opdrachtgever is bevoegd niet door leverancier geleverde hardware en systemen op de hardware aan te sluiten en daarop programmatuur te installeren.

74.9 Indien naar het oordeel van leverancier het onderhoud van de hardware noodzakelijk is dat de verbindingen van de hardware met andere hardware of programmatuur worden getest, stelt opdrachtgever zowel de overige betreffende hardware en programmatuur als de testprocedures en gegevensdragers aan leverancier ter beschikking.

74.10 Voor onderhoud benodigd testmateriaal dat niet tot het normale assortiment hardware van leverancier behoort, dient door opdrachtgever ter beschikking te worden gesteld.

74.11 Opdrachtgever draagt het risico van verlies of diefstal van, of beschadiging van, de hardware gedurende de tijd dat leverancier de te onderhouden hardware in zijn bezit heeft. Het is aan de klant om een verzekering af te sluiten tegen dit risico.

 

Artikel 75 Instandhoudingskosten

75.1 De onderhoudskosten zijn exclusief:

·         kosten van consumentenartikelen, of van het vervangen van deze artikelen, zoals batterijen, postzegels, inkt en inktpatronen, tonerartikelen, kabels en accessoires;

·         kosten van onderdelen, of van vervanging van deze onderdelen, en van onderhoud om storingen te herstellen die geheel of gedeeltelijk zijn veroorzaakt door pogingen tot herstel door andere partijen dan leverancier;

·         activiteiten uitgevoerd voor revisie van de hardware;

·         modificaties van de hardware;

·         het verplaatsen, verplaatsen of opnieuw installeren van hardware, of kosten voor transport wanneer hardware moet worden gerepareerd of andere activiteiten die voortvloeien uit deze activiteiten.

75.2 De onderhoudsvergoeding is verschuldigd ongeacht of opdrachtgever de apparatuur in gebruik heeft genomen en er gebruik van maakt en ongeacht of opdrachtgever gebruik maakt van de onderhoudsmogelijkheid.

 

Artikel 76 Uitsluitingen

76.1 Werkzaamheden verricht ter opsporing of herstel van storingen die zijn veroorzaakt door of verband houden met gebruikersfouten, onoordeelkundig gebruik van de hardware of externe omstandigheden zoals storingen van internetdiensten, datanetwerkverbindingen, voedingen of aansluitingen op hardware, programmatuur of materialen die niet onder de onderhoudsovereenkomst vallen, vallen niet onder de verplichtingen van leverancier uit hoofde van de onderhoudsovereenkomst.

76.2 De verplichtingen van Leverancier ten aanzien van onderhoud omvatten niet:

·         het onderzoeken of verhelpen van storingen die zijn veroorzaakt door of verband houden met een wijziging van de hardware door een andere partij dan leverancier of een partij die namens leverancier optreedt;

·         gebruik van de apparatuur in strijd met de geldende voorwaarden en het niet tijdig laten onderhouden van de hardware door de klant. Tot de onderhoudsverplichtingen van leverancier behoren niet het onderzoeken of herstellen van storingen in de op de hardware geïnstalleerde programmatuur.

76.3 Eventuele kosten die voortvloeien uit onderhoudsdiensten en/of onderzoeken die zijn uitgevoerd op grond van artikel 76.1 en/of 76.2 kunnen door leverancier in rekening worden gebracht, dan wel als extra kosten door leverancier in rekening worden gebracht, tegen de door leverancier geldende tarieven.

76.4 Leverancier is nimmer verplicht om beschadigde of verloren gegevens te herstellen.