Lialis B.V. bescherming persoonsgegevens en website cookies Verklaring

De heer Marten Vosmer is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contact details:

Marten Vosmer

0031 6 22473076

Marten Vosmer is de Functionaris Gegevensbescherming van Lialis B.V. te bereiken via marten@lialis.com

Persoonsgegevens die wij verwerken

Lialis B.V. verwerkt uitsluitend zakelijke persoonsgegevens van onze klanten die gebruik maken van onze diensten en/of omdat onze klanten deze zelf gegevens aan ons verstrekken. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Voor-en achternaam
Telefoonnummer
E-mailadres

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Lialis B.V. verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens.

 

Met welk doel en op welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens

Lialis B.V. verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

Voor het verlenen van diensten aan onze klanten. Deze dienstverlening wordt vooraf bepaald en vastgelegd in contracten tussen Lialis B.V. en de betreffende klant.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Niet toepasbaar.

 

Hoe lang wij persoonsgegevens bewaren

Lialis B.V. bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor gegevens worden verzameld. Voor de hierboven genoemde persoonsgegevens hanteren wij de volgende bewaartermijnen:

Gedurende de samenwerking met de klant plus 6 maanden na het einde van de samenwerking.

 

Het delen van persoonsgegevens met derden

Wij delen geen persoonsgegevens met derden.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Lialis B.V. maakt op onze websites geen gebruik van cookies of vergelijkbare technieken.

 

Gegevens bekijken, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Lialis B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar marten@lialis.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit is ter bescherming van uw privacy. Wij reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Lialis B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een ‚Äč‚Äčklacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kunt u doen via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

 

Hoe wij persoonlijke gegevens beschermen

Lialis B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met marten@lialis.com.